മത്തായി 2:23 ഏത് പ്രവചനത്തെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മത്തായി എഴുതി, “അവൻ നസറായൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും” (അദ്ധ്യായം 2:23) എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ അരുളിച്ചെയ്തത് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നസ്രത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ വന്നു പാർത്തു. താൽപര്യമുണർത്തുന്ന എന്ന് പറയട്ടെ, പഴയനിയമത്തിൽ മത്തായി പരാമർശിച്ചതിന് സമാനമായ ഒരു കൃത്യമായ പ്രവചനം ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന് സാധ്യമായ മൂന്ന് വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്:

ആദ്യത്തേത്

മത്തായി ഒരുപക്ഷേ പഴയനിയമത്തിൽ കാണാത്തതും മറ്റൊരു സ്രോതസ്സിൽ കാണുന്നതുമായ ഒരു പ്രവചനം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മത്തായി കൃത്യമായ ഒരു പ്രവചനം മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ “പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച്” ഉദ്ധരിച്ചു എഴുതുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്” ഇത് മത്തായി 1:22; 2:5, 15, 17. അധ്യായങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട്, മത്തായി 2:23 ൽ “പ്രവാചകന്മാർ” എന്ന വാക്കിന്റെ ബഹുവചന രൂപത്തിൽ മത്തായിയുടെ പരാമർശം വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രവാചകനെ കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച്
വലിയൊരു ഗണത്തെ ഉൾപെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ഒന്നിപ്പി ച്ചാൽ, അവൻ പ്രചോദിത പ്രവാചകന്മാരെ ഉദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന അനുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അവരുടെ രചനകൾ കാനോനിൽ (ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

നാഥാൻ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകങ്ങളും (2 സാമുവേൽ 1:18), ഷെമയ്യാ, ഇദ്ദോ (2 ദിനവൃത്താന്തം 12:15) എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളും ദർശനങ്ങളും അഹിജയുടെയും ഇദ്ദോയുടെയും പുസ്തകത്തിൽ (2 ദിനവൃത്താന്തം 9:29) ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ, എസ്രാ പ്രവാചകൻ 9:11 അധ്യായത്തിൽ “പ്രവാചകന്മാരെ” കുറിച്ചും എഴുതി. അതിനാൽ, അവന്റെ ഉദ്ധരണി രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ നിന്നായിരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ കാനോനിക്കൽ അല്ലാത്തപക്ഷം, പ്രചോദിതനായ എഴുത്തുകാരനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാവചനിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉദ്ധരണിയിൽ നിന്ന്.

കൂടാതെ, രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് “പ്രവാചകന്മാരെ” കുറിച്ച് സമാനമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 17:23; 21:10; 24:2). ഈ പരാമർശങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത പ്രവാചകന്മാർ പലപ്പോഴും പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിലെ സത്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക എന്നതാണ് എഴുത്തുകാരന്റെ ലക്ഷ്യം.

രണ്ടാമത്

മത്തായി നസ്രായൻ എന്ന വാക്കിനെ നെറ്റ്സർ (“ശാഖ അല്ലെങ്കിൽ മുള”) എന്ന എബ്രായ പദവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. “ശാഖ” എന്നത് മിശിഹാ എന്നതിന്റെ പൊതുവായ ഒരു പദമാണ് (യെശയ്യാവ് 11:1). യേശുവിന്റെ നീതിയുള്ള ശാഖ എന്ന ചിത്രവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ച ശാഖയാണ് യെശുവെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ മത്തായി ആഗ്രഹിച്ചതായി തോന്നുന്നു.

മൂന്നാമത്

മത്തായി നസ്രായൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് “നിന്ദിതനും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനും” ആയ ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. മിശിഹായുടെ പല പ്രവചനങ്ങളിലും ഇത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു(സങ്കീർത്തനം 22:6,7, യെശയ്യാവ് 53:3) ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ വെറുക്കപ്പെട്ട പ്രശസ്തിയുള്ള ഒരു അവ്യക്തവും നിന്ദിക്കപ്പെട്ടതുമായ പട്ടണമായിരുന്നു നസ്രത്ത് ((യോഹന്നാൻ 1:46). “നസ്രത്തിലെ യേശു” (പ്രവൃത്തികൾ 22:7-8) എന്ന് യേശു സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നീട്, പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾ “നസറന്മാർ” എന്നും തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടു (പ്രവൃത്തികൾ 24:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ
BibleAsk Team

 

Which prophecy does Matthew 2:23 refer to?

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.