മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കും നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തില്ലാത്തവൻ പിശാചിന്റെ പക്ഷത്താണ്. ഒരു മധ്യനിരയും ഇല്ല. ഇരുട്ടിനും വെളിച്ചത്തിനും ഒരേ സമയം ഒരേ ഇടം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, യോശുവ ഇസ്രായേൽജനതയോട് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു, “ഇന്നു നിങ്ങൾ ആരെ സേവിക്കണമെന്ന് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക… എന്നാൽ ഞാനും എന്റെ ഭവനവും ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കും (യോശുവ 24:14, 15). ഏലിയാ പ്രവാചകൻ അവരോട് ചോദിച്ചു: “നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിൽ തളർന്നു പോകും? കർത്താവ് ദൈവമാണെങ്കിൽ അവനെ അനുഗമിക്കുക; ബാലെങ്കിലോ അവനെ അനുഗമിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ജനം അവനോട് ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല” (1 രാജാക്കന്മാർ 18:21). കർത്താവിന്റെ പക്ഷത്തായിരിക്കുന്നതിന്റെ ആത്യന്തിക പരീക്ഷണം വിശ്വസ്തരായി നിലകൊള്ളുക എന്നതാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ധൈര്യം വേണം. ഷദ്രക്കും മേശക്കും അബേദ്-നെഗോയും നെബൂഖദ്‌നേസർ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “രാജാവേ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കില്ല” (ദാനി. 3:14-18).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല; ഒന്നുകിൽ അവൻ ഒരുവനെ വെറുക്കുകയും മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുവനോടു വിശ്വസ്തനായിരിക്കുകയും മറ്റേവനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കാനാവില്ല” (മത്താ. 6:24). ഭൗതിക വസ്‌തുക്കളെ സേവിക്കുന്നവർ അതിന്റെ അടിമകളാണ്, തങ്ങൾക്കിടയിലും അതിന്റെ കൽപ്പന ചെയ്യുന്നു. (റോമ. 6:16).

വിശ്വാസികൾ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിന്തുടരരുത്. യേശു പഠിപ്പിച്ചു, “ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്തു കടപ്പിൻ; നാശത്തിലേക്കു പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽകൂടി കടക്കുന്നവർ അനേകരും ആകുന്നു. ജീവങ്കലേക്കു പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവുമുള്ളതു; അതു കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്രേ” (മത്താ. 7:13, 14).

ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തായിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമോ ശക്തിയോ നമുക്കില്ലെങ്കിലും. അവനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ദൃഢനിശ്ചയത്തിനും നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള ശക്തിക്കും അവൻ ഉത്തേജനം നൽകും. “ഇച്ഛിക്ക എന്നതും പ്രവർത്തിക്ക എന്നതും നിങ്ങളിൽ ദൈവമല്ലോ തിരുവുള്ളം ഉണ്ടായിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു” (ഫിലിപ്പിയർ 2:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment