മഗ്ദലന മറിയം ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


മഗ്ദലന മറിയം

ഗലീലി കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള മഗ്ദല എന്ന ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായ ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് മഗ്ദലന മറിയം വന്നത്. യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിനു ശേഷം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീയായി മഗ്ദലന മറിയത്തെ സാധാരണയായി കണക്കാക്കുന്നു. അവളുടെ അവസാന നാമം പുതിയ നിയമത്തിലുടനീളം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് മറിയമാരിൽ നിന്ന് അവളെ വേർതിരിക്കുന്നു.

മറിയ എന്നാൽ ‘ജ്ഞാനിയായ സ്ത്രീ/നാരി’ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് ഹീബ്രു മിറിയം അല്ലെങ്കിൽ മറിയമ്മിന്റെ ഗ്രീക്ക് രൂപമാണ്, അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള സ്ത്രീയുടെ പേരായിരുന്നു ഇത്. പുതിയ നിയമത്തിൽ ആകെ 12 തവണ മഗ്ദലന മറിയത്തെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ 12 സംഭവങ്ങളും സുവിശേഷ വിവരണങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അതിൽ നമ്മൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ പഠിക്കുന്നു:

  1. യേശു അവളിൽ നിന്ന് ഏഴു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി (ലൂക്കോസ് 8:2; മർക്കോസ് 16:9).
  2. മഗ്ദലന മറിയം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യയായിരുന്നു (ലൂക്കാ 8:1-3).
  3. മഗ്ദലന മറിയം യേശുവിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ആസ്തിയിൽ നിന്ന് നൽകിയവരിൽ ഒരാളാണ് (ലൂക്കാ 8:1-3).
  4. മഗ്ദലന മറിയം കുരിശിലേറ്റൽ സമയത്തു അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു (മർക്കോസ് 15:40-41, ലൂക്കോസ് 23:49, മത്തായി 27:55-56, യോഹന്നാൻ 19:25). യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാല് വിവരണങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും അവൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നാല് സുവിശേഷങ്ങളും അവളെ പരാമർശിക്കുന്നു, അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തയാണ്.
  5. മഗ്ദലന മറിയം യേശുവിന്റെ ശരീരം സംസ്‌കരിക്കാൻ ഒരുക്കി (ലൂക്കാ 23:55-56, മത്തായി 27:61). അരിമത്തിയായിലെ ജോസഫിന്റെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ യേശുവിന്റെ ശരീരം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അവൻ ശരിക്കും മരിച്ചുവെന്ന് അവൾക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും. അവളും മറ്റ് സ്ത്രീകളും ഒരു മൃതദേഹം ശരിയായ രീതിയിൽ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി.
  6. മഗ്ദലന മറിയം പുനരുത്ഥാനത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു (മർക്കോസ് 16:1-11, ലൂക്കോസ് 24:1-11, മത്തായി 28:1-10, യോഹന്നാൻ 20:1-18). ഉയിർപ്പിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ, യേശുവിന്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ ഇല്ലെന്ന് മറിയ കണ്ടെത്തി. ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു സംഭവമായ പുനരുത്ഥാനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി അവളായിരുന്നു. ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു അവളോട് ‘പോയി പറയൂ’ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ അവളെ ‘അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അപ്പോസ്തലൻ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുശേഷം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ മറിയ മിക്കവാറും മുകളിലത്തെ മുറിയിലായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment