ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം സൂര്യനെ അനുവദിക്കുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഭാവിയിൽ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം സൂര്യനെ അനുവദിക്കില്ല, കാരണം ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ വിധി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ആകാശഗോളങ്ങളും സ്രഷ്ടാവിനെ അനുസരിക്കുന്നു (ഏശ. 43:20), അവന്റെ മഹത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (സങ്കീ. 19:1) അവന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയമാണ്.

പ്രകൃതി ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് ദാവീദ് പ്രവാചകന്മാർ നമ്മോട് പറയുന്നു, “അവന്റെ കൈകളിൽ ഭൂമിയുടെ ആഴങ്ങൾ; കുന്നുകളുടെ ഉയരവും അവന്റേതാണ്. കടൽ അവന്റേതാണ്, കാരണം അവൻ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു; അവന്റെ കരങ്ങൾ ഉണങ്ങിയ നിലത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി” (സങ്കീർത്തനം 95:4-5).

ഇയ്യോബ് അതേ സന്ദേശം നൽകുന്നു, “നിശ്ചലമായി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ പരിഗണിക്കുക. ദൈവം അവരെ അയച്ച് അവന്റെ മേഘത്തിന്റെ പ്രകാശം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? മേഘങ്ങൾ എങ്ങനെ സമതുലിതമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അറിവിൽ തികഞ്ഞവന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികൾ” (ഇയ്യോബ് 37: 14-16).

ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി (വെളിപാട് 11:18; യെശയ്യാവ് 24:4-6), ദൈവം തന്റെ വിശ്വസ്ത സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും (സങ്കീ. 33:5). അവരുടെ വാസസ്ഥലം, അതായത് ഭൂമിയെ അവൻ സംരക്ഷിക്കും (സങ്കീ. 1-4:24-25). മനുഷ്യർ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം.

ഒരിക്കൽ മാരകമായ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രകൃതി തനിക്കു കീഴ്പ്പെട്ടതായി യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ചിത്രീകരിച്ചു. യേശു “എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു, കടലിനോടു പറഞ്ഞു: “സമാധാനം, മിണ്ടാതിരിക്കുക!” കാറ്റ് നിലച്ചു, വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഭയക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത്? അവർ അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു: “ഇവൻ ആരായിരിക്കാം, കാറ്റും കടലും പോലും അവനെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയും!” എന്ന് പരസ്പരം പറഞ്ഞു. (മർക്കോസ് 4:39,40).

കാലാവസാനത്തിൽ, ദുഷ്ടതയും തിന്മയും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചവരോടൊപ്പം ദൈവം ഈ പാപം മലിനമാക്കിയ ഭൂമിയെ ദഹിപ്പിക്കും (വെളിപാട് 11:18) ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവും പുനർനിർമ്മിക്കും “അപ്പോൾ ഞാൻ “ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. , ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ആദ്യത്തെ ഭൂമിയും കടന്നുപോയി” (വെളിപാട് 21:1). മുമ്പുള്ളവയെല്ലാം കടന്നുപോകും, ​​മുമ്പത്തേതിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന ഭയവും കടന്നുപോകും. അപ്പോൾ, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലും നിത്യസമാധാനത്തിലും ജീവിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Tea

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.