ഭൂമിയിൽ മറ്റാരും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് കയീൻ എന്തിന് ഭയപ്പെട്ടു?

Author: BibleAsk Malayalam


തന്റെ സഹോദരൻ ഹാബെലിനെ കൊന്നതിനുശേഷം കയീൻ തന്റെ ജീവനെ ഭയപ്പെട്ടു, കർത്താവ് അവനെ ഭൂമിയിൽ ഒളിച്ചോടിയവനായി വിധിച്ചു. എന്ന് കയീൻ യഹോവയോടു പറഞ്ഞു:

“കയീൻ യഹോവയോടു: എന്റെ കുറ്റം പൊറുപ്പാൻ കഴിയുന്നതിനെക്കാൾ വലിയതാകുന്നു. ഇതാ, നീ ഇന്നു എന്നെ ആട്ടിക്കളയുന്നു; ഞാൻ തിരുസന്നിധിവിട്ടു ഒളിച്ചു ഭൂമിയിൽ ഉഴന്നലയുന്നവൻ ആകും; ആരെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടാൽ, എന്നെ കൊല്ലും എന്നു പറഞ്ഞു. (ഉല്പത്തി 4:13,14).

കയീൻ എന്തിനെ ഭയപ്പെട്ടു?

കയീൻ ആരെയാണ് ഭയപ്പെട്ടതെന്ന് ചിലർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു? കയീനും ഹാബെലും അല്ലാതെ വേറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ?

ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും ആദ്യ മക്കളിൽ കയീനും ഹാബെലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ മാത്രം മക്കളായിരുന്നില്ല. ആദാമിനും ഹവ്വായ്ക്കും മറ്റ് നിരവധി മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉല്പത്തി 5:4-ൽ ഒരു പ്രസ്താവന ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും ജീവിതത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു- “സേത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ആദാമിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണൂറ് വർഷമായിരുന്നു. അവൻ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.”

ആദാം 930 വർഷം ജീവിച്ചു, ഈ കാലയളവിൽ അവൻ ദൈവിക കൽപ്പന നിറവേറ്റി, “സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുക; ഭൂമിയിൽ നിറച്ചു അതിനെ കീഴടക്കുക; സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക” (ഉല്പത്തി 1:28). തുടർച്ചയായി എട്ട് തലമുറകൾ പക്വത പ്രാപിക്കുന്നത് കാണാൻ അദ്ദേഹം വളരെക്കാലം ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ദൈർക്യം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് പകുതിയിലധികം സമയവും നീണ്ടുനിന്നു.

ഹാബെലിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം കയീൻ സ്വന്തം ജീവനെ ഭയന്നിരുന്നു എന്ന വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അക്കാലത്ത് ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും മറ്റ് നിരവധി കുട്ടികളും ഒരുപക്ഷേ കൊച്ചുമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ശാപം ഹാബെലിന്റെ രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അവന്റെ നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് കയീൻ ഭയപ്പെട്ടു. നീതി തേടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ, അവന്റെ മറ്റ് സഹോദരന്മാർ അവനെ പിന്തുടരുകയും അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment