Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

ഭൂമിയിൽ ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും കൂടാതെ മറ്റു ജീവികളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഭൂമിയിൽ ആദാമിനും ഹവ്വായ്‌ക്കും പുറമെ ദൈവം ഒരു ജീവിയെയും   സൃഷ്ടിച്ചതായി ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല. വചനം പറയുന്നു, “യഹോവയായ ദൈവം ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉല്പത്തിവിവരം: യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടു അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി, മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം കിഴക്കു ഏദെനിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി, താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി. അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം: മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല; ഞാൻ അവന്നു തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു….ആകയാൽ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യന്നു ഒരു ഗാഢനിദ്ര വരുത്തി; അവൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ വാരിയെല്ലുകളിൽ ഒന്നു എടുത്തു അതിന്നു പകരം മാംസം പിടിപ്പിച്ചു. യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനിൽനിന്നു എടുത്ത വാരിയെല്ലിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി, അവളെ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. (ഉല്പത്തി 2:4-8, 18, 21-22).

ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെയും പിന്നീട് അവന്റെ വാരിയെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെയും – ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ഉല്പത്തി വിവരണം വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ആദവും ഹവ്വായും ആദ്യ മനുഷ്യരായതിനാൽ, അവരുടെ മക്കൾക്ക് മിശ്രവിവാഹമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. മോശയുടെ കാലം വരെ ലോകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വരെ ദൈവം കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ വിലക്കിയിരുന്നില്ല (ലേവ്യപുസ്തകം 18:6-18).

ഇന്ന്, കുടുംബാംഗങ്ങൾ മിശ്രവിവാഹം ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അവരുടെ മാന്ദ്യ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ പ്രബലമാകാനുള്ള ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ, രണ്ട് മാതാപിതാക്കളും ഒരേ മാന്ദ്യ സ്വഭാവം വഹിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യ ജനിതക കോഡ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി “മലിനീകരണം” ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വിലക്കിയത്. എന്നാൽ ആദാമിനും ഹവ്വായ്ക്കും ജനിതക വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് അവരെയും അവരുടെ സന്തതികളെയും ഇന്നത്തെ നമ്മളേക്കാൾ മികച്ച ആരോഗ്യം നേടാൻ പ്രാപ്തമാക്കി.

ഒരു പുരുഷന്റെയും ഒരു സ്ത്രീയുടെയും ഉല്പത്തിയുടെ കഥ യേശു സ്ഥിരീകരിച്ചു, “അവൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “ആദിയിൽ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി ആക്കി, ‘ഇക്കാരണത്താൽ,’ എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? ഒരു പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു ചേരും; ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത്രേ” (മത്തായി 19:4-6).

വ്യത്യസ്‌ത വംശങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ചിലർ നിങ്ങളോടു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ത്വക്ക് നിറവും മറ്റ് ശാരീരിക സവിശേഷതകളും ഉള്ള കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള ജനിതക കഴിവ് ദൈവം ആദാമിനും ഹവ്വയ്ക്കും നൽകി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട എട്ട് പേർക്കും (നോഹ, അവന്റെ ഭാര്യ, അവരുടെ കുട്ടികൾ, അവരുടെ ഭാര്യമാർ – ഉല്പത്തി 7:13), വ്യത്യസ്ത വംശങ്ങളിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ജനിതകശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു.

മറ്റൊരു വിശദീകരണം പറയുന്നത്, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം, ആഫ്രിക്കയിലെ ചൂടിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ ഇരുണ്ട ചർമ്മം പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പരിസ്ഥിതികളിൽ അതിജീവിക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യരാശിയിൽ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം, മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരേ വംശമാണ്, അവനുമായി സ്‌നേഹബന്ധം പുലർത്താൻ ഒരേ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) العربية (അറബിക്) Français (ഫ്രഞ്ച്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: