ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അതുല്യമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉണ്ട്? ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആദം ആണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം അവന് സഹായിയായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഉല്പത്തി പുസ്തകം 1, 2 അധ്യായങ്ങളിൽ സൃഷ്ടികഥ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യവർഗം മറ്റെല്ലാ സൃഷ്ടികളേക്കാളും സവിശേഷമാണ്, കാരണം അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ വഹിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 1:27).

ആദാമും ഹവ്വായും പൂർണതയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് (ഉല്പത്തി 1:25). അവർ തികച്ചും നിരപരാധികളായിരുന്നു. അവർക്ക് ദൈവവുമായി സ്വതന്ത്രമായി സഹവസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു (ഉൽപത്തി 2:16-17). തന്നോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം പരീക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അവർക്ക് ഒരു നിയമം മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുന്നത് അവരെ വിലക്കിയിരുന്നു (ഉല്പത്തി 2:17).

ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, വിലക്കപ്പെട്ട മരത്തിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കാൻ ഹവ്വാ സർപ്പത്താൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അവൾ അതു ചെയ്‌തു. പിന്നീട്, ആദം ഭാര്യയോട് ചേർന്നു അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച്. (ഉൽപത്തി 3:1-6). അവർ ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, അവരുടെ നിരപരാധിത്വവും പൂർണതയും നഷ്ടപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 3:7-12). മാരകമായ ഒരു രോഗം പോലെ പാപം മരണത്തെ കൊണ്ടുവന്നു. പ്രലോഭനത്തിന് കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട്, ആദാമിനും പോലും ഏദെനിൽ തങ്ങളുടെ വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അവർക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇല്ലാതായി (ഉല്പത്തി 3:22-24).

തന്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യത്തിൽ, താൻ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച തന്റെ മക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം ഒരു മാർഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തു. തന്റെ മരണത്താൽ അവരുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ തന്റെ പുത്രൻ വഹിക്കുമെന്ന് ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടു. ഒരു ഭാവി വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ദൈവം അവർക്ക് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു സന്ദേശം നൽകി. മരണത്താൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞതിന് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി, (ക്രിസ്തു) പാമ്പിന്റെ (സാത്താന്റെ) തല തകർക്കാൻ വരുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. (ഉല്പത്തി 3:15).

അതിനാൽ, സൃഷ്ടികഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്തെയും അവന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ വിടുവിക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ്, “അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു” (യോഹന്നാൻ 3:16). അതുകൊണ്ട്, “ആദ്യമനുഷ്യനായ ആദാമിനെ ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി ; അവസാനത്തെ ആദാമിനെ ഉണർത്തുന്ന ആത്മാവാക്കി… ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ളവനായിരുന്നു, മണ്ണുകൊണ്ടായിരുന്നു; രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കർത്താവാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:45-47) അത് മനുഷ്യരാശിയെ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment