ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലത എനിക്ക് എങ്ങനെ നിർത്താനാകും?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അനേകർക്ക് ദൈവത്തിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കാൻ ഉത്കണ്ഠയും ഭയവുമാണ്. അവർ അവനോട് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുന്നില്ല, കാരണം അത്തരമൊരു കീഴടങ്ങൽ തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്ന പരിണതഫലങ്ങളെ പറ്റി അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ, ലോകതാത്പര്യ ഭാരത്താൽ അങ്ങേയറ്റം വിഷമിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. അവർ ലോകത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അതിന്റെ ഉത്കണ്ഠകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ആചാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നിരന്തരമായ ആശങ്ക അവരെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, തന്റെ നുകം സ്വീകരിക്കാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു; എന്റെ നുകം മൃദുവും എന്റെ ചുമടു ലഘുവും ആകുന്നു” (മത്തായി 11:30). എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും അവൻ ആശ്വാസം പകരാൻ അവന്റെ വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. “നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്കു അവൻ ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല” (സങ്കീർത്തനം 84:11).

ഇന്നത്തെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ത നിർവഹണമാണ് നാളത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തയ്യാറെടുപ്പ്. നാളത്തെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും കരുതലുകളും ഒരുമിച്ച് ശേഖരിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ഭാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യരുത്. യേശു പറഞ്ഞു, “ദിവസത്തിന് സ്വന്തം കഷ്ടത മതി” (മത്തായി 6:34).

ഇരുണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്‌കരമായിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക “പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്ക; സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുതു. നിന്റെ എല്ലാവഴികളിലും അവനെ നിനെച്ചുകൊൾക; അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെയാക്കും;” (സദൃ. 3:5-6). നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവന്റെ കൈകളിലാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ശക്തി അനുദിനം നവീകരിക്കപ്പെടും. അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനും സന്നദ്ധനുമാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അവൻ ജ്ഞാനം നൽകും (യാക്കോബ് 1:5).

പൗലോസ് എഴുതി: “അവൻ എന്നോടു: എന്റെ കൃപ നിനക്കുമതി; എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞുവരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെമേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും. 10അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്നു വേണ്ടി ബലഹീനത, കയ്യേറ്റം, ബുദ്ധിമുട്ടു, ഉപദ്രവം, ഞെരുക്കം എന്നിവ സഹിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു; ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 12:9, 10).

നാം വിഷമിക്കേണ്ട, അവന്റെ നന്മയിൽ വിശ്രമിക്കാം, കാരണം അവൻ നമ്മെ മരണം വരെ സ്നേഹിച്ചു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ഇതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment