ഭയത്തിന് പകരം ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


സമാധാനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗജന്യ ദാനമാണ് (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:23; ഗലാത്യർ 6:16; എബ്രായർ 13:20). ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ഭൂതകാല പാപങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്താൽ അവന്റെ കുറ്റബോധം തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഉറപ്പ് അവനു ലഭിക്കുന്നു, “നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഉറപ്പോടെ, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദുഷിച്ച മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും, ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് കഴുകിയ ശരീരവുമായി അടുത്തുവരാം” (എബ്രായർ 10:22). ). വിശ്വാസിയെ നീതിമാനായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21), അവന് ദൈവവുമായി ആ ആശ്വാസകരമായ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും (റോമർ 4:5; 5:1; 1 യോഹന്നാൻ 4:10).

എന്നാൽ ഈ സമാധാനം എങ്ങനെ നിലനിർത്താനാകും? വിശ്വാസി ദിവസവും ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും വേണം. ഈ ബന്ധം ദൈവവുമായുള്ള അവന്റെ സമാധാനം പുതുക്കുന്നു. “ദൈവത്തെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ നിങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൃപയും സമാധാനവും നൽകട്ടെ” (1 പത്രോസ് 1:2). അവൻ ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടുമ്പോൾ ഈ സമാധാനം പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും (എഫെസ്യർ 3:18-19; റോമർ 8:38-39).

അങ്ങനെ, സമാധാനവും വിശ്വാസവും കൈകോർക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, കാഴ്ചയിലൂടെയല്ല വിശ്വാസത്താലാണ് നടക്കേണ്ടത്. പരീക്ഷണ സമയങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ സങ്കേതമാണെന്ന ഉറപ്പിൽ അവൻ വിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് (സങ്കീർത്തനം 46:1; 62:8). അവൻ ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ താഴ്‌വരയിലൂടെ നടന്നാലും (സങ്കീർത്തനം 23), കർത്താവ് അവന്റെ സങ്കേതമാണ്, ആത്യന്തികമായി അവന്റെ നന്മയ്ക്കായി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കും (റോമർ 8:28). ദൈവം സ്നേഹമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8) വിശ്വാസിക്ക് എപ്പോഴും അവിടെ അഭയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, കാരണം അവൻ ഒരിക്കലും മാറില്ല (യാക്കോബ് 1:17; മലാഖി 3:6).

തന്നിൽ വസിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസിക്ക് അവന്റെ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു: “അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കയും സർവ്വശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ യഹോവയെക്കുറിച്ചു: അവൻ എന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവവും എന്നു പറയുന്നു; എന്റെ ദൈവം; ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 91:1). ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നുവോ അത്രയധികം അവന്റെ സമാധാനം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും (യാക്കോബ് 4:8).

ഉത്കണ്ഠ സമാധാനത്തിന്റെ വിപരീതമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവന്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊൾവിൻ. (1 പത്രോസ് 5:7). പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാനും സ്വന്തം ശക്തിയിലോ ജ്ഞാനത്തിലോ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കാനും വിശ്വാസി പഠിക്കുമ്പോൾ, അവൻ എല്ലാ ധാരണകളെയും മറികടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം അനുഭവിക്കും (ഫിലിപ്പിയർ 4:7).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment