ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു സ്‌ത്രീ എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പരിശുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കാമുകനായ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തയായ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭയെ പ്രതിനിധാനം ചെയുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു:

ഉല്പത്തി 3:15 ‘ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും; നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും.’

യിരെമ്യാവ് 6:2…’ സുന്ദരിയും സുഖഭോഗിനിയുമായ സീയോൻ പുത്രിയെ ഞാൻ മുടിച്ചുകളയും.’

2 കൊരിന്ത്യർ 11:2…’ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു; ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന്നു നിങ്ങളെ നിർമ്മലകന്യകയായി ഏല്പിപ്പാൻ വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.’

എഫെസ്യർ 5:23…’ക്രിസ്തു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി സഭെക്കു തലയാകുന്നതുപോലെ ഭർത്താവു ഭാര്യക്കു തലയാകുന്നു.’

വെളിപാട് 12:1…’സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിയൊരു അടയാളം കാണായി: സൂര്യനെ അണിഞ്ഞോരു സ്ത്രീ; അവളുടെ കാൽക്കീഴ് ചന്ദ്രനും അവളുടെ തലയിൽ പന്ത്രണ്ടു നക്ഷത്രംകൊണ്ടുള്ള കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു.’….ഈ സ്ത്രീയുടെ ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും , ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ എന്താണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അറിയാൻ കഴിയും.

വെളിപാട് 19:7…’നാം സന്തോഷിച്ചു ഉല്ലസിച്ചു അവന്നു മഹത്വം കൊടുക്കുക; കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ; അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.’

പരിശുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ ബൈബിളിൽ യേശുവിനോട് വിശ്വസ്തയായ ഒരു ശുദ്ധമായ സഭയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, അതിനാൽ അശുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിനോട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്ന അശുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ വീണുപോയ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

യെഹെസ്കേൽ 16:2, 15…’മനുഷ്യപുത്രാ, നീ യെരൂശലേമിനോടു അതിന്റെ മ്ലേച്ഛതകളെ അറിയിച്ചു പറയേണ്ടതു; എന്നാൽ നീ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു, നിന്റെ പരസംഗം ചെലവഴിച്ചു;’

യാക്കോബ് 4:4…’വ്യഭിചാരിണികളായുള്ളോരേ, ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോടു ശത്രുത്വം ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ആകയാൽ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ ആകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായിത്തീരുന്നു.’

വെളിപാട് 17:1,2…’പിന്നെ ഏഴു കലശമുള്ള ഏഴു ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്നു എന്നോടു സംസാരിച്ചു: വരിക, ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരോടു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തു തന്റെ വേശ്യാവൃത്തിയുടെ മദ്യത്താൽ ഭൂവാസികളെ മത്തരാക്കിയവളായി പെരുവെള്ളത്തിന്മീതെ ഇരിക്കുന്ന മഹാവേശ്യയുടെ ന്യായവിധി ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം എന്നു പറഞ്ഞു.’

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

 

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.