ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൽ ആധുനിക ഇസ്രായേൽ –

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആധുനിക ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പ്രവചനം എന്താണ് പറയുന്നത്?


ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബൈബിൾ പ്രവചന അധ്യാപകർ ആധുനിക ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തിനും യഹൂദ ആലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും വളരെയധികം ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയമായി സജീവമായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നെ ആധുനിക ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിന്നിലെന്നും മാത്രമല്ല, ഒടുവിൽ അർമ്മഗെദ്ദോനിൽ യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ്.

യെരുസലേമിനും വിശുദ്ധ അലയ പർവ്വതത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് പാസ്റ്റർ ജോൺ ഹാഗി തൻ്റെ ദി ബാറ്റിൽ ഫോർ ജെറുസലേമിൽ പറയുന്നു. യെരുസലേമിനായുള്ള യുദ്ധം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്ക് പ്രധാനമായ ഉത്‌കണ്‌ഠയുണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

എന്നാൽ ആധുനിക ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇസ്രായേലുകൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് “ജഡപ്രകാരം” അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേല്യർ അടങ്ങിയതാണ് (റോമർ 9:3, 4). മറ്റൊന്ന്, യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരും വിജാതീയരും ചേർന്ന “ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ” ആണ്. “ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഇസ്രായേല്യരും അല്ല” (റോമർ 9:6) എന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത്, അക്ഷരീയ ഇസ്രായേൽ ജനതയിൽ പെട്ട എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. അവൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: “ജഡത്തിൻ്റെ മക്കളായ [അബ്രഹാമിൻ്റെ ശാരീരിക സന്തതി] ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ല; വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ മക്കളെ സന്തതിയായി കണക്കാക്കുന്നു” (വാക്യം 8).

അങ്ങനെ, ജഡത്തിൻ്റെ മക്കൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സന്തതികൾ മാത്രമാണ്, എന്നാൽ വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ മക്കൾ യഥാർത്ഥ സന്തതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്: ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും-യഹൂദനോ വിജാതീയനോ-യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഈ ആത്മീയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയും.

ലോകം മുഴുവൻ തൻ്റെ സത്യം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനമായി പഴയനിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഏകീകൃത രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ ഇസ്രായേൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിക്കുകയും അവനെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, “യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ഈ ആലയം നശിപ്പിക്കുക, മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇത് ഉയർത്തും. അപ്പോൾ യെഹൂദന്മാർ: നാല്പത്താറു വർഷമായി ഈ ആലയം പണിതു; എന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ ശരീരമെന്ന ആലയത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു” (യോഹന്നാൻ 2:19-21).

ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭൗതിക ആലയം പുനർനിർമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല യേശു സംസാരിച്ചത്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ആത്മീയ മന്ദിരം പണിയുക എന്നതായിരുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവൻ ദുഃഖത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “ജറുസലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനേ, കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനടിയിലാക്കുന്നതുപോലെ നിൻ്റെ മക്കളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടാൻ ഞാൻ എത്ര വട്ടം ആഗ്രഹിച്ചു, നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സില്ലായിരുന്നു. നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായ്തീരും” (മത്തായി 23:37,38).

യഹൂദന്മാരുടെ അനുസരണക്കേടും തിരസ്‌കാരവും നിമിത്തം, ഭൗതികമായ ആലയത്തിൻ്റെയും യെരൂശലേമിൻ്റെയും നാശം യേശു പ്രവചിച്ചു. “സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഇവിടെ ഒന്നിന്മേൽ മറ്റൊന്നായി കല്ല് ശേഷിക്കുകയില്ല, അത് താഴേക്കെറിയപ്പെടില്ല” (മത്തായി 24:1, 2). ദൈവാലയത്തിൻ്റെയും യെരൂശലേമിൻ്റെയും നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രവചനം എഡി 70-ൽ റോമാക്കാർ വഴി നടന്നു. തുടർന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉടമ്പടിയും ആത്മീയ ഇസ്രായേലിലേക്കോ സഭയിലേക്കോ പരിണമിച്ചു.

ആധുനിക ഇസ്രായേലുമായി അന്തിമകാല പ്രവചനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബൈബിൾ പ്രവചന അധ്യാപകർ, “അങ്ങനെ എല്ലാ ഇസ്രായേലും രക്ഷിക്കപ്പെടും” (റോമർ 11:26) എന്ന ഈ വാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവം ആത്യന്തികമായി എല്ലാ അക്ഷരീയ ജൂതന്മാരെയും രക്ഷിക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ ദൈവം വർഗീയവാദിയല്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ “ദൈവത്തെ അവൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ സേവിക്കുന്നവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവരും ജഡത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും” മാത്രമാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 3:3). അങ്ങനെ, യഹൂദനായാലും വിജാതിയനായാലും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതൊരാളും തീർച്ചയായും രക്ഷിക്കപ്പെടും.

ഇത് ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്നതിന്, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിജാതീയരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ തായ്‌ത്തടിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പൗലോസ് ഒലിവ് മരത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. “കൊമ്പുകളിൽ ചിലതു ഒടിച്ചിട്ടു കാട്ടൊലീവായ നിന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തു ഒലീവുമരത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ വേരിന്നു പങ്കാളിയായിത്തീർന്നു എങ്കിലോ, കൊമ്പുകളുടെ നേരെ പ്രശംസിക്കരുതു; പ്രശംസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ വേരിനെ അല്ല വേർ നിന്നെയത്രേ ചുമക്കുന്നു എന്നു ഓർക്ക” (റോമർ 11:17, 18). കൂടാതെ അവൻ എഴുതുന്നു, “അതിനാൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുവിൻ” (ഗലാത്യർ 3:7).

സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സുവാർത്ത ഇതാണ്: “യഹൂദനോ ഗ്രീക്കുകാരനോ ഇല്ല, കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റേതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്തപ്രകാരം അവകാശികളും ആകുന്നു” (ഗലാത്യർ 3:28, 29). ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ, എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയുടെ അതേ വസ്ത്രത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു.

ദൈവരാജ്യം ആത്മീയമാണ്. അതിനാൽ, ബൈബിളിലെ അന്ത്യകാല പ്രവചനങ്ങളിലെ (സീയോൻ മല , ഇസ്രായേൽ, ജറുസലേം, ആലയം, യൂഫ്രട്ടീസ്, ബാബിലോൺ, അർമ്മഗെദ്ദോൻ) എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അക്ഷരീയ അവസ്ഥയിലല്ല, മറിച്ച് ആത്മീയതയിലായിരിക്കണം.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.