ബൈബിൾ പ്രകാരം വിശുദ്ധന്മാർ ആരാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


പഴയനിയമത്തിൽ

വിശുദ്ധന്മാർ (ഹീബ്രു ഖോദേഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഖദോഷ്) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “പൊതുവായതിൽ നിന്ന് ഒരു വിശുദ്ധ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടത്” എന്നാണ്. ഈ പദം യഹൂദ ജനതയെ ഒരു രാഷ്ട്രമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തു. “നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവെക്കു വിശുദ്ധജനമാകുന്നു; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെ തനിക്കുവേണ്ടി ഒരു ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു, ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മീതെ ഒരു പ്രത്യേക നിധിയാണ്” (ആവർത്തനം 7:6; പുറപ്പാട് 19:5, 6 ).

യഹൂദർ പൂർണരായിരുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം, മറിച്ച് അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുകയും ദൈവസേവനത്തിനായി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഏക സത്യദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ മറ്റു ജനതകൾ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചു. അങ്ങനെ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷയ്‌ക്കുമായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച ആളുകളെയാണ് ഈ പദം നിയോഗിക്കുന്നത്.

പുതിയ നിയമത്തിൽ

വിശുദ്ധർ (ഗ്രീക്ക് ഹാഗിയോസ്) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “വിശുദ്ധർ” എന്നാണ്. അത് ക്രിസ്ത്യാനികളെയോ വിശ്വാസികളെയോ തിരിച്ചറിയുന്നു: “ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ അപ്പൊസ്തലനായ പൗലൊസ്
എഫെസോസിൽ ഉള്ള വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുയേശുവിലെ വിശ്വാസികളുമായവർക്കു എഴുതുന്നതു: “(എഫെസ്യർ 1:1; പ്രവൃത്തികൾ 9) :32, 41; 26 :10;).

വിശുദ്ധർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധിയിൽ പൂർണതയുള്ള വിശ്വാസികൾ എന്നല്ല (1 കൊരിന്ത്യർ 1:2,11) മറിച്ച്, എറ്റുപറച്ചിലിലൂടെയും സ്നാനത്തിലൂടെയും ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് അവന്റെ സേവനത്തിൽ അർപ്പിതമായവരെയാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.

വിശുദ്ധരുടെ സവിശേഷതകൾ

യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാടുകാരൻ വിശുദ്ധന്മാരെ വിവരിക്കുന്നു: “ദൈവകല്പനയും യേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണതകൊണ്ടു ഇവിടെ ആവശ്യം ” (വെളിപാട് 14:12; 12:17). അതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധരെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. രക്ഷകൻ പത്തു കൽപ്പനകൾ (പുറപ്പാട് 20:3-17) നിർത്തലാക്കിയതായി ചിലർ പറയുന്നു, എന്നാൽ യേശു തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു. സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല” (മത്തായി 5 : 17, 18 ).

ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ്. മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീതിയുടെ ദൈവിക നിലവാരത്തെ അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദൈവിക സഹായമില്ലാതെ മനുഷ്യന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല (റോമർ 8:7). . മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ കുറവാകുന്നു (റോമർ 3:23). എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക, മനുഷ്യർക്ക് അവന്റെ പ്രതിച്ഛായ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവിധം പാപത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ശക്തിയാൽ ശാക്തീകരിക്കാനാണ് യേശു വന്നത് (മത്തായി 5:48). അതിനാൽ, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ആളുകൾക്ക് അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയും (റോമർ 8:3, 4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment