ബൈബിൾ പ്രകാരം യഹൂദയിലെ സിംഹം ആരാണ്?

BibleAsk Malayalam

പഴയനിയമത്തിൽ, “യൂദയിലെ സിംഹം” എന്ന പ്രയോഗം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഉല്പത്തി 49: 9-ൽ യാക്കോബ് ഗോത്രപിതാവ് തന്റെ നാലാമത്തെ പുത്രനായ യഹൂദയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുമ്പോൾ പ്രവചിച്ചപ്പോഴാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, “യഹൂദാ സിംഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞു; മകനേ, നീ ഇരപിടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നു. അവൻ കുനിഞ്ഞു, സിംഹംപോലെയും സിംഹിപോലെയും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; ആർ അവനെ എഴുന്നേല്പിക്കും??

യഹൂദ ഒരു കുലീന സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ കൊല്ലാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തുമ്പോൾ പോലും, യഹൂദ ജോസഫിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു (ഉല്പത്തി 37:26, 27). എന്നാൽ ബെന്യാമിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ചപ്പോൾ, ബെന്യാമിന്റെ പേരിൽ ജോസഫിനെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കൂടുതൽ മികച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു (ഉല്പത്തി 43:9, 10; 44:16-34. ).

അതിനാൽ, യാക്കോബ് യഹൂദയ്ക്ക് അയോഗ്യമായ അനുഗ്രഹം നൽകി, അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആധിപത്യവും അധികാരവും നൽകി. കീഴടക്കാൻ പോകുകയും തന്റെ ദൗത്യത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പഴയ സിംഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു യുവ സിംഹമായാണ് യഹൂദയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ജേക്കബ് പ്രസ്താവിച്ചു. യാക്കോബിന്റെ പ്രവചനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, സിംഹം യഹൂദയിലെ രാജകീയ ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്, ആരുടെ പിൻഗാമികളിൽ നിന്നാണ് ദാവീദ് രാജാവ് വന്നത്.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, യേശു യഹൂദയുടെ സിംഹമാണെന്ന് നാം വായിക്കുന്നു: “കരയേണ്ട; യെഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും അതിന്റെ ഏഴുമുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു” (വെളിപാട് 5; 5). യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് (മത്താ. 1:2). സിംഹത്തിന്റെ രൂപം ശക്തിയോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് (വെളി. 9:8, 17; 10:3; 13:2, 5), അന്ധകാരത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയുടെയും മേൽ ക്രിസ്തു വിജയിച്ചു. ഇതാണ് പുസ്തകം തുറക്കാനുള്ള അവകാശം അവനു നൽകുന്നത് (വെളിപാട് 5:7).

ഈ അർത്ഥത്തിൽ, പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ ദാവീദാണ് ക്രിസ്തു, “യിശ്ശായിയുടെ വേരും ജാതികളെ ഭരിപ്പാൻ എഴുന്നേല്ക്കുന്നവനുമായവൻ ഉണ്ടാകും; അവനിൽ ജാതികൾ പ്രത്യാശവെക്കും” (റോമ. 15:12). ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവും സൈനിക വീരനുമായിരുന്നു ദാവീദ്. മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള ദാവീദിന്റെ ആശയം ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ജേതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു (മത്താ. 21:9 cf. പ്രവൃത്തികൾ 1:6). ആ അർത്ഥത്തിൽ, സാത്താനുമായുള്ള വലിയ വിവാദത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയം, ഒടുവിൽ രാജ്യം ശാശ്വതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നവനായി അവനെ സജ്ജമാക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: