ബൈബിൾ പ്രകാരം മോവാബ്യർ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ലോത്തിന്റെ മകനായ മോവാബിന്റെയും (ഉൽപത്തി 19:37) അബ്രഹാമിന്റെ അനന്തരവന്റെയും (ഉൽപത്തി 11:31) സന്തതികളായിരുന്നു മോവാബ്യർ. ഇസ്രായേല്യരുടെ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും മോവാബ്യർ അവരുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഇസ്രായേല്യർ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, മോവാബ്യർ അവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ ഹെശ്ബോൻ ചാവുകടലിന് കിഴക്ക് അർനോണിനും സെറെദിനും ഇടയിലുള്ള രാജ്യത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു (സംഖ്യകൾ 21:26-30). പുറപ്പാടിനുശേഷം, അവർ ഇസ്രായേലിനെ ഭയപ്പെട്ടു, അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രദേശം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു, ഈ ഭയം മോശെ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞതാണ് (പുറ. 15:15).

അതിനാൽ, അവരുടെ രാജാവായ ബാലാക്ക്, മിദ്യാന്യരുടെ സഹായത്തിനായി എത്തി (സംഖ്യ 22:2-4). ഇസ്രായേലിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച്, ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നെങ്കിലും വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്ത ബിലെയാമിനെ, സമ്പത്തിന് പകരമായി ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കാൻ ബാലാക്ക് വശീകരിച്ചു, എന്നാൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് ബിലെയാമിന്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശാപത്തിന് പകരം കർത്താവ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു (സംഖ്യകൾ 22, 23).

ദാവീദിന്റെ കാലം മുതൽ ആഹാബിന്റെ കാലം വരെ, മോവാബ്യർ തങ്ങളുടെ പടിഞ്ഞാറൻ അയൽവാസികൾക്ക് താൽക്കാലികമായി കപ്പം കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ രാജാവായ മേശെക്കിന്റെ കീഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുത്തു (2 രാജാക്കന്മാർ 3:4, 5), അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രദേശം വടക്കോട്ട് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആഹാബിന്റെ മരണവും അഹസ്യാവിന്റെ രോഗവും മോവാബിന്റെ കലാപത്തിനുള്ള അവസരമായിരുന്നു. മോവാബ് അതിന്റെ പരമാധികാരം വീണ്ടെടുക്കുക മാത്രമല്ല, ഇസ്രായേൽ പട്ടണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിരവധി ഇസ്രായേല്യർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

1868-ൽ ജറുസലേമിൽ വച്ച് ഡിബോൺ ക്ലീൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കല്ലിൽ ഇസ്രായേലിനു മേലുള്ള മേഷയുടെ വിജയത്തിന്റെ കഥ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഇന്ന് മേഷാ സ്റ്റെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു (“മോവാബ്യ കല്ല്” എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു). ബിസി 840-ൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു (കുത്തനെയുള്ള ഒരു ശിലാഫലകം) സ്റ്റെലാണിത്. ബൈബിളിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ (2 രാജാക്കന്മാർ 3:4-8) പരമ്പരയ്ക്കു സമാന്തരമാണ് സ്റ്റെലിലെ കഥ, ബിസി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മോവാബും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

മോവാബ്യർ ദൈവജനത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്നെങ്കിലും, ഒരു സ്‌ത്രീ അതിനോട് വ്യത്യസ്‌തത സ്വീകരിച്ചു. ഈ സ്ത്രീ മോവാബ്യയായ റൂത്ത് ആയിരുന്നു, അവൾ ദൈവമക്കളുമായി ഐക്യപ്പെടാൻ തന്റെ കുടുംബത്തെയും ദേശത്തെയും ദൈവങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവസ്‌നേഹത്തിൽ രൂത്ത്‌ വളരെയധികം മതിപ്പുളവാക്കി, അവൾ വിജാതീയ ദൈവങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഇസ്രായേലിന്റെ സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആയിരിക്കാനുള്ള രൂത്തിന്റെ പരമമായ ആഗ്രഹം ദൈവം വളരെയധികം മാനിച്ചു. ഓബേദ് അവളുടെ മകൻ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ മുത്തച്ഛനായിത്തീർന്നു. (മത്തായി 1:5-6).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.