ബൈബിൾ പ്രകാരം അമ്മോന്യർ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


അമ്മോന്യരുടെ പൂർവ്വികനാണ് ബെൻ-അമ്മീ. അവൻ ലോത്തിന്റെ പുത്രനും (ഉൽപത്തി 19:37) അബ്രഹാമിന്റെ അനന്തരവനും ആയിരുന്നു (ഉൽപത്തി 11:31). ഇസ്രായേല്യരുടെ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും അമ്മോന്യർ അവരുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു.

ഈ ആളുകൾ നാടോടികളായിത്തീർന്നു, യബ്ബോക്കിനും അർനോണിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് താമസിച്ചു. അവരുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ റബ്ബത്ത് അമ്മോന്റെ പേര് ജോർദാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാൻ എന്ന പേരിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രദേശം രാക്ഷസന്മാരുടെ നാടായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ പുറപ്പാടിനു മുമ്പ്, അമോര്യരുടെ രാജാവായ സീഹോൻ മോവാബ്യരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും മോവാബിനെയും അമ്മോനെയും കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പുറപ്പാടിന്റെ സമയത്ത്, അമ്മോന്യർ ഇസ്രായേല്യരെ അവരുടെ ദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് വിലക്കുകയും ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ മോവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോണുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ സംഘം ഇസ്രായേലിനോട് ശത്രുത കാണിച്ച നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് (1 ശമു. 11:1-3; 2 ശമു. 10:1-5; 2 ദിന. 20; നെഹെ. 2:10, 19; 4:1-3). അസൂയയും വിദ്വെഷവും ഭയവും അവരെ മോവാബ്യരുമായി ഐക്യപ്പെടുത്താനും ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കാൻ ബിലെയാമിനെ കൂലിക്കെടുക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചു (ആവ. 23:3, 4).

ഈ ആളുകൾ ദുഷ്ടരും ക്രൂരരും (ആമോസ് 1:13; 1 സാമുവൽ 11:2), വിഗ്രഹാരാധകരും ആയിരുന്നു. അവരുടെ പ്രധാന ദേവത മിൽകോമും മോലെക്കും ആയിരുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 11: 5). അവരുടെ മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ അവർ നരബലി അർപ്പിച്ചു. അവരുടെ തിന്മയാൽ അവർ ദുഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അവരോട് ഇടപെടരുതെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേല്യരോട് കൽപ്പിച്ചു (ആവ. 23:3).

ഇസ്രായേലിനെതിരായ അമ്മോന്യരുടെ നിരന്തരമായ യുദ്ധം, തങ്ങളുടെ രാജാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ശൗലിന്റെ കീഴിൽ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനമായിരുന്നു (1 സാമുവൽ 11). ദാവീദ് രാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത്, അമ്മോന്യർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ അരാമിയൻ സൈന്യത്തെ നിയമിച്ചു, എന്നാൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചത് അവരുടെ എല്ലാ നഗരങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നിവാസികൾ ഇസ്രായേല്യർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു (2 സാമുവൽ 10).

ഇസ്രായേലിന്റെയും യഹൂദയുടെയും വിഭജനത്തിനുശേഷം, ബിസി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമ്മോന്യർ വീണ്ടും ചില ഭരണം തിരിച്ചുപിടിച്ചു, ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം നെബൂഖദ്‌നേസർ അവരെ കീഴടക്കുന്നതുവരെ. പേർഷ്യൻ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ, അമ്മോന്യനായ തോബിയാ (നെഹെമ്യാവ് 2:19) ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ഗവർണറായി.

ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷിയുടെ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ട്രൈഫോയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് അമ്മോന്യരെക്കുറിച്ചുള്ള അവസാന പരാമർശം, അവർ ഇപ്പോഴും നിരവധി ആളുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നാൽ റോമൻ കാലഘട്ടത്തിൽ, അവർ ഒടുവിൽ അറബികളുമായി സംയോജിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment