ബൈബിൾ പ്രകാരം അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടോ?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

“അന്യഗ്രഹ” എന്നതിന്റെ നിർവചനം ഭൂമിക്കോ അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനു പുറത്ത് ഉത്ഭവിക്കുന്നതോ നിലനിൽക്കുന്നതോ സംഭവിക്കുന്നതോ ആയ കാര്യമാണ്. ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “അന്യഗ്രഹങ്ങൾ” ഉണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു (മത്തായി 22:30) സ്വർഗത്തിലേക്കും ഭൂമിയിലേക്കും പോകുന്നുവെന്നും (ഉൽപത്തി 28:12) ബൈബിൾ പറയുന്നു. അതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ സാങ്കേതികമായി “അന്യഗ്രഹജീവികൾ” ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, അവർ സിനിമകളിൽ കാണുന്ന അന്യഗ്രഹജീവികളെപ്പോലെയല്ല.

കൂടാതെ, നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പാടിയ ദൈവപുത്രന്മാരുണ്ടെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (ഇയ്യോബ് 38:7). എന്നിരുന്നാലും, അവന്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊരുവനും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് (റോമർ 8:14). ഈ ദൈവപുത്രന്മാർ മറ്റ് ലോകങ്ങളിലെ ജീവികളായിരിക്കാമെന്നും എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാരാകാമെന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും.

സിനിമകളിലെ അന്യഗ്രഹജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തുള്ള ജീവികൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോകത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതോ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നാം ഉത്‌കണ്‌ഠപ്പെടേണ്ട ഒരേയൊരു “അന്യഗ്രഹ” ജീവി മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന മഹത്തായ ഒരു ദൂതൻ ആയിരുന്നു സാത്താൻ ഇത് (വെളിപാട് 12:7-9). നാം പാപം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോകം അവനെ നമ്മുടെ രാജകുമാരനായി അംഗീകരിച്ചതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 12:31, ഉല്പത്തി 3:4-6, റോമർ 6:16). സാത്താനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ അവസാന നാശം വരെ അവനെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ എഴുതി: “ഭൂമിയിലും സമുദ്രത്തിലും താമസിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം! എന്തെന്നാൽ, പിശാചു തനിക്കു അല്പസമയമേയുള്ളു എന്നു അറിയുന്നതുകൊണ്ടു മഹാ ക്രോധത്തോടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നു” (വെളിപാട് 12:12).

അവസാന ന്യായവിധിയുടെ സമയത്ത് സാത്താനും അവന്റെ പക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത (വെളിപാട് 20:10, 15). അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാപപൂർണമായ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന ആത്യന്തിക “അന്യഗ്രഹ” ജീവിയായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് (യോഹന്നാൻ 6:42, മത്തായി 1:21). “ക്രിസ്തുയേശു പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളതു വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നേ; ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമൻ. ” (1 തിമോത്തി 1:15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: