ബൈബിൾ ഞായറാഴ്ച (ഒന്നാം ദിവസം) പാവനത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


“ഞായർ” എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ “ഒന്നാം ദിവസം” എന്ന വാചകം എട്ട് തവണ മാത്രമേ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബൈബിൾ അധികാരത്താൽ ആരാധനയുടെ ദിവസം ഏഴാം ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിൽ, ഈ എട്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ആ അധികാരം കണ്ടെത്തണം. നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യാം:

ആഴ്ചയിലെ ഞായറാഴ്ചയെ (ഒന്നാം ദിവസം) പരാമർശിക്കുന്ന എട്ട് വാക്യങ്ങൾ

“ശബ്ബത്ത് കഴിഞ്ഞു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം വെളുക്കുമ്പോൾ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും മറ്റെ മറിയയും കല്ലറ കാണ്മാൻ ചെന്നു” (മത്തായി 28:1).

ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ അതികാലത്തു സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ അവർ കല്ലറെക്കൽ ചെന്നു: (മർക്കോസ് 16:2).

“അവൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ രാവിലെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടു താൻ ഏഴു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയിരുന്ന മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയെക്കു ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി” (മർക്കോസ് 16:9).

“അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗ്ഗം എടുത്തു ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അതികാലത്തു കല്ലറെക്കൽ എത്തി ” (ലൂക്കാ 24:1).

“ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഒന്നാം നാൾ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ രാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നേ കല്ലറെക്കൽ ചെന്നു കല്ലറവായ്ക്കൽ നിന്നു കല്ലു നീങ്ങിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു” (യോഹന്നാൻ 20:1).

“ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ ആയ ആ ദിവസം, നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു യെഹൂദന്മാരെ പേടിച്ചു വാതിൽ അടെച്ചിരിക്കെ യേശു വന്നു നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടു: നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു ” (യോഹന്നാൻ 20:19).

“ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടിവന്നപ്പോൾ പൗലൊസ് പിറ്റെന്നാൾ പുറപ്പെടുവാൻ ഭാവിച്ചതുകൊണ്ടു അവരോടു സംഭാഷിച്ചു പാതിരവരെയും പ്രസംഗം നീട്ടി” (പ്രവൃത്തികൾ 20:7).

“ഞാൻ വന്നശേഷം മാത്രം ശേഖരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഒന്നാം നാൾതോറും നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തൻ തനിക്കു കഴിവുള്ളതു ശേഖരം തന്റെ പക്കൽ വെച്ചുകൊള്ളേണം. ” (1 കൊരിന്ത്യർ 16:2).

മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളൊന്നും “ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം” വിശ്രമത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ ഒരു വിശുദ്ധ ദിനമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ വാക്യങ്ങളിലൊന്നും ഞായറാഴ്ച പവിത്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു സൂചന പോലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല!

എപ്പോഴാണ് ഏഴാം ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ദിവസത്തേക്കുള്ള മാറ്റം സംഭവിച്ചത്?

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, റോമൻ ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റന്റൈൻ, വിജാതീയരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സ്വയം കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ബിഷപ്പ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും എ.ഡി. 321-ൽ ഞായറാഴ്ച ആചരണം സംബന്ധിച്ച് ആദ്യത്തെ സിവിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു: “സൂര്യന്റെ ബഹുമാന്യമായ ദിവസം നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന മജിസ്‌ട്രേറ്റും ആളുകളും വിശ്രമിക്കട്ടെ, എല്ലാ വർക്ക് ഷോപ്പുകളും അടച്ചിടട്ടെ. എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യത്ത്, കാർഷിക ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായും നിയമപരമായും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരാം; കാരണം, ധാന്യം വളർത്തുന്നതിനോ മുന്തിരിവള്ളി നടുന്നതിനോ മറ്റൊരു ദിവസം അത്ര അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട്; അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഉചിതമായ നിമിഷം അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഔദാര്യം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ. – ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന്റെ ഷാഫിന്റെ ചരിത്രം, വാല്യം. III, അധ്യായം. 75.

364 എ.ഡി. കാനോൻ 29-ലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് ലാവോഡിസിയയിൽ ഞായറാഴ്ച മുൻഗണന പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക നടപടി ഈ കൗൺസിലിന്റെ കാനൻ 29-ൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: “ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശനിയാഴ്ച [ശബത്ത്] യഹൂദ ആചാരത്തെ പിന്തുടരുകയൊ വെറുതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്, പക്ഷേ ആ ദിവസം പ്രവർത്തിക്കും. ; എന്നാൽ അവർ കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകമായി ബഹുമാനിക്കും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ, സാധ്യമെങ്കിൽ, ആ ദിവസം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത്. എന്നിരുന്നാലും, അവർ യഹൂദന്മാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, അവരെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും.

ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത്

യഹൂദന്മാരുടെ നിലനിൽപ്പിന് 2,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിയിൽ ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. “താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്തശേഷം താൻ ചെയ്ത സകലപ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി. 3താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും അന്നു നിവൃത്തനായതുകൊണ്ടു ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു” (ഉല്പത്തി 2:2,3). അങ്ങനെ, ശബത്ത് സൃഷ്ടിയുടെ സ്മാരകമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് കൽപ്പനയും ബാക്കി പത്തു കൽപ്പനകളും രണ്ടു കല്പലകകളിൽ എഴുതി. അവൻ പ്രസ്‌താവിച്ചു: “ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക. ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക. ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു. ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു” (പുറപ്പാട് 20:8-11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment