ബൈബിൾ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും സാക്ഷികളാകാനും അവരുടെ വിശ്വാസം പങ്കുവെക്കാനും വിളിക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും അവരുടെ പാത മുറിച്ചുകടക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അവരുടെ വിശ്വാസം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും പങ്കിടുകയും വേണം. മത്തായി 28:18-20-ൽ യേശു പറഞ്ഞു: “ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും 20ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ” (മത്തായി 28:19) അങ്ങനെ, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. “നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കയും പറഞ്ഞുതീരാത്തതും മഹിമയുള്ളതുമായ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നു.” (1 പത്രോസ് 1:9).

എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവിശ്വാസികൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും, എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുഴുവൻ സമയ പ്രസംഗകരാകാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ, സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വിളികളിൽ വൈവിധ്യമുണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് വിശദീകരിച്ചു, “അവൻ ചിലരെ അപ്പൊസ്തലന്മാരേ, കൊടുത്തു; അവൻ ചിലരെ അപ്പൊസ്തലന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു” (എഫേസ്യർ 4:11).

വിളികളുടെ വൈവിധ്യത്തിന് പുറമേ, വൈവിധ്യമാർന്ന ദാനങ്ങളും ഉണ്ട്. റോമർ 12:8-ൽ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ദൈവത്തിൻറെ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഇഷ്ടപ്രകാരം വിവിധ ദാനങ്ങൾ നൽകപ്പെടുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു “…ലാളിത്യത്തോടെ…ഉത്സാഹത്തോടെ…സന്തോഷത്തോടെ.” കൂടാതെ 1 കൊരിന്ത്യർ 12:25-ൽ, ഈ ദാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് “ശരീരത്തിൽ ഭിന്നത വരാതെ അവയവങ്ങൾ അന്യോന്യം ഒരുപോലെ കരുതേണ്ടതിന്നായി ദൈവം കുറവുള്ളതിന്നു അധികം മാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടു ശരീരത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു.

പ്രബോധകരാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഇത് തങ്ങളുടെ നിരന്തര പ്രവർത്തനമാക്കണം. പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന് എഴുതി, “ദൈവത്തിന്റെയും ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ . . . വചനം പ്രസംഗിക്കുവിൻ” (2 തിമോത്തി 4:1-2). ഈ ശുശ്രൂഷകർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അതുല്യമായ ആവേശം ഉണ്ടായിരിക്കും. പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “എന്നിട്ടും ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം! (1 കൊരിന്ത്യർ 9:16). പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ആ പ്രേരണയെ കെടുത്താൻ കഴിയാത്ത “കത്തുന്ന തീ” (യിരെമ്യാവ് 20:8-9) എന്നാണ് യിരെമ്യാവ്‌ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ താൻ ഒരു പ്രസംഗകനാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാകും? ദൈവം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ തന്റെ വചനത്തിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആന്തരിക ശബ്ദത്തിലൂടെയും സഭയിലെ ദൈവഭക്തരായ ആളുകളിലൂടെയും തുറന്ന വാതിലുകളിലും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളിലൂടെയും തന്റെ വിളി സ്ഥിരീകരിക്കും. തുടർന്ന്, 1 തിമോത്തി 3-ലും തീത്തോസ് 1-ലും മൂപ്പന്മാർക്ക് വേണ്ടി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് ഭാവി പ്രസംഗകനെ സഭാ നേതൃത്വം പരിശോധിക്കണം. ഈ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിളിയെ സ്ഥിരീകരിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment