ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ഭാവിയിലെ ചില പ്രവചനപരമായ അടയാളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശു മടങ്ങിവരുന്നതിനുമുമ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഭാവിയിലെ പ്രവചനപരമായ അടയാളങ്ങൾ ബൈബിൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഒരു വ്യാജമത അധികാരമോ മൃഗമോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു (വെളിപാട് 13:1). ഈ ശക്തി ഒരിക്കൽ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുകയും മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ “മാരകമായ മുറിവ് സുഖപ്പെട്ടു” (വാക്യം. 3) ഇപ്പോൾ “സർവ്വഭൂമിയും മൃഗത്തെ കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു മൃഗത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു” (NKJV).

ഈ മൃഗശക്തി രണ്ടാമത്തെ മൃഗശക്തിയുമായി കൈകോർക്കുകയും ദൈവജനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനായി മതനിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. “മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിന്നും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെ ഒക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിന്നു മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമെക്കു ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന്നു ബലം ലഭിച്ചു. അതു ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരുമായ എല്ലാവർക്കും വലങ്കൈമേലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറും മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വില്ക്കുകയോ ചെയ്‌വാൻ വഹിയാതെയും ആക്കുന്നു” (വെളിപാട് 13:15-17).

മൃഗത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ അടയാളത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.

beast, his mark and his image.

ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളിൽ വിശ്വസ്തരായ ഒരു ശേഷിപ്പ് – “ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളും യേശുവിന്റെ വിശ്വാസവും പാലിക്കുന്നവർ” (വെളിപാട് 14:12) – ഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന അവസാന ബാധകളിലും വിപത്തുകളിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു (വെളിപാട് 16). അപ്പോൾ, വ്യാജമത വ്യവസ്ഥിതി തകരുകയും ക്രിസ്തു വരുകയും ചെയ്യും.

യേശു വരുമ്പോൾ, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാവി പ്രവചനപരമായ നാഴികക്കല്ല്, എല്ലാ കണ്ണുകളും അവനെ കാണുമെന്നതായിരിക്കും (വെളിപാട് 1:7). ആ സമയത്ത്, നീതിമാൻ അമരത്വം ധരിക്കും. പൗലോസ് എഴുതി: “ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങളോടു പറയാം: നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല; എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമെക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം. ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതു അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായതു അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-54)

എന്നാൽ അനീതിയുള്ളവർ പാറകൾ തങ്ങൾക്കുമേൽ വീഴാൻ നിലവിളിക്കും (വെളിപാട് 6:14-17). ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ച്ചക്കായി ദൈവജനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. “ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു; അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കു ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു; യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവവചനവും നിമിത്തം തല ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയെയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിന്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു; അവർ ജീവിച്ചു ആയിരമാണ്ടു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാണു.” (വെളിപാട് 20:4).

അപ്പോൾ സാത്താൻ അഴിച്ചുവിടപ്പെടും (വെളിപാട് 20:7) പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച ദുഷ്ടന്മാരെ ദൈവത്തെയും അവന്റെ ജനത്തെയും ആക്രമിച്ച് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള വ്യർത്ഥമായ ശ്രമത്തിൽ നയിക്കും. ഇതിനുശേഷം, അവർ വിധിക്കപ്പെടുകയും പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. “അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കെ ചെന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയനഗരത്തെയും വളയും; എന്നാൽ ആകാശത്തു നിന്നു തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചുകളയും. 10അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തീപ്പൊയ്കയിലേക്കു തള്ളിയിടും; അവർ എന്നെന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടിവരും” (വാക്യം 9,10).

ഒടുവിൽ, ഈ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഗ്രഹത്തിന്റെ ചാരത്തിൽ, ദൈവം ഒരു പുതിയ ഭൂമി സൃഷ്ടിക്കും. “ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു, കാരണം ആദ്യത്തെ ആകാശവും ആദ്യത്തെ ഭൂമിയും കടന്നുപോയി. കൂടാതെ കടലും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ യോഹന്നാനായ, ഞാൻ, വിശുദ്ധ നഗരമായ പുതിയ ജറുസലേം, തന്റെ ഭർത്താവിനുവേണ്ടി അലങ്കരിച്ച മണവാട്ടിയായി ഒരുങ്ങി, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഒരു വലിയ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു: ഇതാ, ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോടുകൂടെ ഉണ്ടു; അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും, അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും. ദൈവം തന്നെ അവരോടൊപ്പവും അവരുടെ ദൈവവുമായിരിക്കും. (വെളിപാട് 21:1-3).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment