ബൈബിളിൽ 12 എന്ന സംഖ്യ എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു?

BibleAsk Malayalam

ബൈബിളിൽ, 12 എന്ന സംഖ്യ 187 തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭരണകൂടത്തിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിന്റെ പൂർണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പ്രാഥമികമായി സഭയിലെ നേതൃത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്നതിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഈ സംഖ്യയുമായി നിരവധി ബൈബിൾ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്:

 1. പഴയനിയമത്തിൽ 12 ഗോത്രങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു (വെളിപാട് 7; മത്തായി 10:2).
 2. ഷേം മുതൽ യാക്കോബ് വരെ 12 ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു (ഉൽപത്തി 10-22).
 3. വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് വഴി നയിച്ച 12 ചാരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു (സംഖ്യകൾ 13).
 4. യോശുവ മുതൽ സാമുവൽ വരെ 12 ജഡ്ജിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു (ന്യായാധിപന്മാർ 1-12).
 5. മഹാപുരോഹിതൻ 12 വ്യത്യസ്ത വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന മാർച്ചട്ട ധരിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 39:14).
 6. ദാവീദിന്റെ സൈന്യം 24,000 പേരുടെ 12 സെറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ആകെ 288,000. അത് 144,000 പേരടങ്ങുന്ന രണ്ട് ടീമുകളാണ് (1 ദിനവൃത്താന്തം 27:1-15).
 7. “24 തവണ 12” ലേവ്യരുടെ ഒരു സംഘം ദൈവാലയത്തിൽ സ്തുതി സംഗീതത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നു-അതായത് 2 x 144 (1 ദിനവൃത്താന്തം 25).
 8. 12 എന്ന സംഖ്യയുമായി ചേർന്ന് യേശു രണ്ട് സ്ത്രീകളെ സുഖപ്പെടുത്തി (മർക്കോസ് 5:25-42). ആദ്യത്തേത് 12 വർഷത്തോളം
  രക്തസ്രാവമായിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ 12 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉയിർപ്പിച്ചു. ത്യാഗ രക്തത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ പ്രവാഹത്തോടെ ആദ്യ സ്ത്രീ ഒടി ക്ഷേത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. ഒരു ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനുശേഷം ജീവൻ പ്രാപിച്ച പുതിയ നിയമ സഭയെ പെൺകുട്ടി പ്രതീകപ്പെടുത്തി.
 9. യോഹന്നാൻ എഴുതി, “സൂര്യനെ അണിഞ്ഞോരു സ്ത്രീ, അവളുടെ കാൽക്കീഴ് ചന്ദ്രനും അവളുടെ തലയിൽ പന്ത്രണ്ടു നക്ഷത്രംകൊണ്ടുള്ള കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു” (വെളിപാട് 12:1). നക്ഷത്രങ്ങൾ സഭയുടെ പ്രചോദിത നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 11:10).
 10. ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും സിംഹാസനങ്ങളിൽ 24 മൂപ്പന്മാരുണ്ട് (2x 12) – പഴയ നിയമത്തിലെ 12 ഗോത്രപിതാക്കന്മാരും പുതിയ നിയമത്തിൽ – 12 അപ്പോസ്തലന്മാരും (വെളിപാട് 4:4).
 11. അപ്പോസ്തലന്മാരും പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു, ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ വിധിക്കും (മത്തായി 19:28).
 12. പുതിയ ജറുസലേമിന് 12 അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് (വെളിപാട് 21:12,14). ചുവരുകൾക്ക് 144 മുഴം കനമുണ്ട്, ഓരോ വർഷവും ജീവവൃക്ഷത്തിൽ കൃത്യമായി 144 വ്യത്യസ്ത തരം പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകും (ഓരോ മാസവും 12 വ്യത്യസ്ത പഴങ്ങൾ).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: