ബൈബിളിൽ സൗമ്യത എന്ന പദം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഗ്രീക്കിൽ “സൗമ്യത” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “പ്രൗസ്” എന്നാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു:

 

“ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എന്റെ നുകം ഏറ്റുകൊണ്ടു എന്നോടു പഠിപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്കു ആശ്വാസം കണ്ടത്തും” (മത്തായി 11:29).

പൊരുൾ

ഈ വാക്യത്തിൽ യേശു നമ്മോട് പറയുന്നത് അവന്റെ നുകം എടുക്കാനാണ്. ഒരു കലപ്പ വലിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് കാളകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് നുകം. നാം യേശുവിനോട് നമ്മെത്തന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവന്റെ സൗമ്യതയുടെ വഴിയിൽ നടക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത് അവനാണ്. നാം ചെയ്യേണ്ടത് അവനിൽ വസിക്കുകയും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുക, തുടർന്ന് അവൻ നമുക്കും നമ്മിലും ഈ വേല ചെയ്യുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യം (vs 30) പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ ഇത് വ്യക്തമാണ്, “എന്റെ നുകം മൃദുവും എന്റെ ചുമടു ലഘുവും ആകുന്നു ” ക്രിസ്തുവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടും, ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗമ്യവും വിനീതവുമായ സ്വഭാവമാണ് അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കിയത്.

എബ്രായ

പ്രൗസിന്റെ എബ്രായ തത്തുല്യമായ പദം ‘അനാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ‘അനി, “ദരിദ്രൻ,” “പീഡിതൻ”, “വിനീതൻ” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വളരെ “സൗമ്യതയുള്ള” (സംഖ്യാപുസ്തകം 12:3) മോശയുടെ പേരിലും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സൗമ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ (യെശയ്യാവ് 61:1-3; സങ്കീർത്തനം 37:11) എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വാക്ക് പഴയനിയമത്തിന്റെ മറ്റ് മേഖലകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

സൗമ്യത

വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും മനോഭാവമാണ് സൗമ്യത. നാം സൌമ്യതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, നാം പഠിപ്പിക്കാവുന്നവരാണ്. സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് (1 പത്രോസ് 3:4). അതിനാൽ, അത് അവന്റെ അനുയായികൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് (1 തിമോത്തി 6:11). അതും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലമാണ് (ഗലാത്യർ 5:22-23).

ക്ഷണം

തന്നെപ്പോലെയാകാൻ കർത്താവ് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു, “മനുഷ്യാ, നല്ലത് എന്താണെന്ന് അവൻ നിനക്കു കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു; നീതി പ്രവർത്തിക്കുക, കരുണയെ സ്നേഹിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ താഴ്മയോടെ നടക്കുക എന്നിവയല്ലാതെ കർത്താവ് നിന്നോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? (മീഖാ 6:8; എഫെസ്യർ 4:2).

ദൈവം ഒരു ദിവസം സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് ഭൂമിയെ അവരുടെ അവകാശമായി നൽകി പ്രതിഫലം നൽകും (മത്തായി 5:3). ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിലും, ക്രിസ്തുവിനുശേഷം നാം നമ്മുടെ സ്വഭാവം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്താണ്. നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത്, ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജത്വം സൌമ്യതയുള്ളവർക്ക് നൽകപ്പെടും, അവരുടെ യജമാനനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കാൻ പഠിച്ചവർ (ദാനി. 7:27; മത്തായി 23:12). ആത്മപ്രശംസയിലൂടെ നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരെ ഭരമേൽപ്പിച്ച രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു; സൗമ്യതയാൽ അതു വീണ്ടെടുക്കാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.