ബൈബിളിൽ സെലാ എന്ന പദം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

BibleAsk Malayalam

എബ്രായ ബൈബിളിൽ സെലാ എന്ന പദം എഴുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്—സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് തവണയും ഹബക്കൂക്കിൽ മൂന്ന് തവണയും. ഇത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 3, 24, 46 എന്നിവയുടെ അവസാനത്തിലും മറ്റ് മിക്ക സ്ഥിതികളിലും ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു, ഒഴിവാക്കലുകൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 55:19, 57:3, ഹബക്കൂക്ക് 3:3, 9, 13 എന്നിവയാണ്. വാക്കിന്റെ കൃത്യമായ അർത്ഥം അറിയില്ല, വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

ഒന്നുകിൽ അത് ഒരു ആരാധനാക്രമ-സംഗീത അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ “നിർത്തി കേൾക്കുക” എന്ന വാചകം വായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് എന്നതിനാണ് ഒരു അർത്ഥം. സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സംഗീത ഇടവേള ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനും സേല ഉപയോഗിക്കാം. ചില സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആലപിച്ചു. “കോയർ മാസ്റ്ററിലേക്ക്” എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയുള്ള മുപ്പത്തിയൊൻപത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നിൽ സെലാ എന്ന വാക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരു ബദൽ വ്യാഖ്യാനം, സെല എന്നത് പ്രാഥമിക എബ്രായ മൂല പദമായ ‘കാല’യിൽ നിന്നാണ്, അത് തൂക്കിയിടുക, അളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിൽ പണവും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും അവയുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ തുലാസ്സിലെന്നപോലെ ഒരു തുലാസിൽ ‘തൂക്കിയത്’ എന്ന വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ധാരണ. അതിനാൽ, മുമ്പത്തെ പ്രസ്താവനകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് സെല.

ഈ പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം വീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രബോധനപരമായ മാർഗം, പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കർത്താവിനെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി ഉയർത്താനുള്ള എഴുത്തുകാരന്റെ നിർദ്ദേശമായിരിക്കാം. ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ സേലയെ “താൽക്കാലികമായി നിർത്തുക, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക” എന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ഖണ്ഡികയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ അടിവരയിടുന്നതിനുള്ള ഒരു രൂപമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

സമകാലിക ഉപയോഗത്തിൽ, പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയാൻ സെല എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ആമേൻ (എബ്രായ : “അങ്ങനെയാകട്ടെ”) എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു തരം ബദലാണ്. അതിനാൽ മുൻഭാഗത്തിന്റെ സത്യവും പ്രാധാന്യവും ഊന്നിപ്പറയാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനം അറബിക് സാലിഹ് അല്ലെങ്കിൽ “സാധുതയുള്ളത്” എന്ന സെമിറ്റിക് മൂലമായ ṣ-l-ḥ എന്നതിന്റെ അർത്ഥവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: