ബൈബിളിൽ സീസറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ സീസറിനെ കുറിച്ച് ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനപ്പേരാണ് സീസർ. ഇത് സാധാരണയായി ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെയോ പ്രജാപീഡകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും താൽക്കാലിക ഭരണാധികാരിയോ ദൈവത്തിനു എതിരായോ സിവിൽ അധികാരികൾക്ക് എതിരായൊ നിൽക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു (മത്തായി 22:21).” “Czar,” “Tsar,” “സാർ”, “സാർ”, “കൈസർ” എന്നീ ആധുനിക പദങ്ങൾ സീസറിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്.

റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ സീസർ അഗസ്റ്റസിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലാണ് യേശു ജനിച്ചതെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, ലൂക്കോസ് 2 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുപോലെ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് തിബീരിയസിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ 15-ാം വർഷത്തിലാണ് (ലൂക്കാ 3:1-2). നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ പൗലോസിനെയും പത്രോസിനെയും വധിച്ചപ്പോൾ ടിബീരിയസിന്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെയും യേശുവിനെയും വധിച്ചു. റോമിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ദഹിപ്പിച്ച തീയുടെ പേരിൽ നിരവധി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ബലിയാടുകളായി കൊന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, സീസർമാരുടെ ദുഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, യേശു തന്റെ അനുയായികളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, “സീസറിന്റേത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും സമർപ്പിക്കുക” (മർക്കോസ് 12:17). “ഓരോരുത്തരും ഭരണാധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടട്ടെ” (റോമർ 13:1) എന്ന് പൗലോസ് അതേ സന്ദേശം നൽകി. “ചക്രവർത്തിയെ ബഹുമാനിക്കുക” (1 പത്രോസ് 2:17) എന്നും പത്രോസ് പഠിപ്പിച്ചു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം പുറജാതീയ ഭരണാധികാരികളോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കണമെന്ന് യേശുവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചത്? അതിന് പൗലോസും പത്രോസും നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു, “ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതല്ലാതെ ഒരു അധികാരവുമില്ല” (റോമർ 13:1). ഗവൺമെന്റുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവയാണ്, കൂടാതെ ലോകത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗവുമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ അധികാരം പരമാധികാരം ആകരുത്. ദൈവം ആദ്യം വരുന്നു. അധികാരികൾ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ന്യായം വിധിക്കുകയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു: “അതിന്നു പത്രൊസും യോഹന്നാനും: ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ന്യായമോ എന്നു വിധിപ്പിൻ” (പ്രവൃത്തികൾ 4:18-20). ദൈവമക്കൾ തങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങളിലും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഭരണാധികാരികളോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. ഈ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, “പത്രോസും മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരും ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “നാം മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം” (അപ്പ. 5:29).

ഭരണാധികാരികളുടെ അനീതിയിൽ നാം തളരരുത്, കാരണം അവർ തീർച്ചയായും ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ അവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും കണക്ക് പറയും. കർത്താവ് “പ്രഭുക്കന്മാരെ നിഷ്ഫലമാക്കുകയും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ ശൂന്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” (യെശയ്യാവ് 40:23). അവൻ അവരെ താക്കീതു ചെയ്യുന്നു: ആകയാൽ രാജാക്കന്മാരേ, ജ്ഞാനികളായിരിക്കുവിൻ; ഭൂമിയുടെ അധിപന്മാരേ, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവിൻ” (സങ്കീർത്തനം 2:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team.

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.