ബൈബിളിൽ ശരിക്കും സംസാരിക്കുന്ന കഴുത ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതോ വെറും രൂപകമായിരുന്നോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ബിലെയാമിന്റെയും സംസാരിക്കുന്ന കഴുതയുടെയും കഥ സംഖ്യ അദ്ധ്യായം. 22-24. രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു യഥാർത്ഥ കഥയാണ്, ഒരു രൂപകമല്ല. ബെയോറിന്റെ മകനായ ബിലെയാം ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു, എന്നാൽ അവൻ വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്യുകയും തന്റെ ആത്മാവിനെ അത്യാഗ്രഹത്തിന് വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും അവൻ അത്യുന്നതന്റെ സേവകനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു (സംഖ്യകൾ 22-24). കനാനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇസ്രായേലിനെ എതിർത്ത മോവാബ് രാജാവായ ബാലാക്ക്, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ബിലെയാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു, പ്രതിഫലത്തിന് പകരമായി ഇസ്രായേലിനെ ശപിച്ചു. ബിലെയാം അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, കാരണം അവൻ “അനീതിയുടെ പ്രതിഫലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു” (2 പത്രോസ് 2:15).

എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ബിലെയാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: നീ അവരോടുകൂടെ പോകരുതു; നിങ്ങൾ ജനത്തെ ശപിക്കരുത്, കാരണം അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്” (സംഖ്യ 22:12). തുടർന്ന്, ബാലാക്ക് രാജാവ് “ആദ്യത്തെക്കാൾ എണ്ണമറ്റവരും വിശിഷ്ടരുമായ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ” അയച്ചു (വാക്യം 16). ബിലെയാം തന്റെ മനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ട് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു, “അവരോടൊപ്പം പോകുക, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക” (വാക്യം 20).

അങ്ങനെ, ബിലെയാം കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി മോവാബിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു (സംഖ്യ 22:21). വഴിയിൽ, ബിലെയാമിനെ തടയാൻ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ചു. വാളുമായി മാലാഖയെ കണ്ട കഴുത വാൾ ഒഴിവാക്കാൻ വഴിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ മാറി. എന്നാൽ ദൂതനെ കാണാതിരുന്ന ബിലെയാം തന്റെ കഴുതയോട് അത്യന്തം ദേഷ്യപ്പെടുകയും അതിനെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. “അപ്പോൾ കർത്താവ് കഴുതയുടെ വായ തുറന്നു” (വാക്യം 28), അത് ബിലെയാമിനോട് പരാതിപ്പെട്ടു: “നീ എന്നെ ഈ മൂന്നു പ്രാവശ്യം അടിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്തു?” ബിലെയാം കഴുതയോട് പറഞ്ഞു: നീ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. എന്റെ കൈയിൽ ഒരു വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുമായിരുന്നു! അപ്പോൾ കഴുത ബിലെയാമിനോടു പറഞ്ഞു: ഞാൻ നിനക്കുള്ളതുമുതൽ ഇന്നുവരെ നീ കയറിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ കഴുതയല്ലേ ഞാൻ? നിന്നോട് ഇത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നോ? അവൻ പറഞ്ഞു, “ഇല്ല” (വാ. 28-30). കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് ബിലെയാം വളരെ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു, കഴുതയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയതായി തോന്നുന്നില്ല, മറിച്ച് അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു.

അപ്പോൾ, കർത്താവ് ബിലെയാമിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു, കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ തന്റെ വാളുമായി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു (വാക്യം 31). ദൂതൻ അവനോട്: “എന്തിനാണ് ഈ മൂന്നു പ്രാവശ്യം കഴുതയെ അടിച്ചത്? ഇതാ, നിന്റെ വഴി എന്റെ മുമ്പിൽ വക്രമായിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിന്നോടു എതിർത്തു നില്പാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കഴുത എന്നെ കണ്ടു ഈ മൂന്നു പ്രാവശ്യം എന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി. അവൾ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളെയും കൊന്ന് അവളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നു. ബിലെയാം കർത്താവിന്റെ ദൂതനോട് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ പാപം ചെയ്തു…” (വാക്യം 32-34).

അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് സംസാരിക്കുന്ന കഴുതയുടെ കഥ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും നമ്മോട് പറയുന്നു, “മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഊമ കഴുത,” അവൻ “പ്രവാചകന്റെ ഭ്രാന്തിനെ വിലക്കി” (2 പത്രോസ് 2:16). തന്റെ ഗതി മാറ്റി, കഴുത യഥാർത്ഥത്തിൽ ബിലെയാമിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ബിലെയാം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നെങ്കിൽ, സമ്പത്തിനോടുള്ള തന്റെ അത്യാഗ്രഹത്താൽ പ്രചോദിതരാകാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയും ഒടുവിൽ തന്റെ പാത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment