ബൈബിളിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വീണ്ടെടുക്കൽ (ഗ്രീക്ക്. അപ്പോലൂട്രോസിസ്) അർത്ഥമാക്കുന്നത് “മോചനദ്രവ്യത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു മോചനം” എന്നാണ്. വിലയോ മോചനദ്രവ്യമോ നൽകി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടിമത്തം, തടവ് അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം

പഴയനിയമത്തിൽ, വീണ്ടെടുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ സംഭവം ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ്. കർത്താവായ ദൈവം, വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോ വിമോചകനോ എന്ന നിലയിൽ, “നീട്ടിയ ഭുജത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കും” (പുറപ്പാട് 6:6; 15:13) വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇസ്രായേല്യരുടെ ദൈവത്തിനുള്ള സമർപ്പണമായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 6:7). വീണ്ടെടുപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനായി, ഇസ്രായേല്യർ പെസഹാ കുഞ്ഞാടിനെ ഭക്ഷിച്ചും രക്തം തളിച്ചും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കി (പുറപ്പാട് 12).

ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തത്താൽ മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു
“അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട്” (വെളിപാട് 5:12; യോഹന്നാൻ 1:29; 1 കൊരിന്ത്യർ 5:7; 1 പത്രോസ് ): 18, 19 ) യേശുവിലൂടെ പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലാണ് പെസഹായുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി യേശു മറുവിലയോ വിലയോ നൽകിയെന്ന് പുതിയ നിയമം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. “മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നു … അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ മറുവിലയായി നൽകാൻ” (മർക്കോസ് 10:45). “എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ മറുവിലയായി നൽകിയ” (1 തിമോത്തി 2:6) ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പൗലോസ് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ, ക്രിസ്ത്യാനികളെ “വിലക്കു വാങ്ങി” (2 പത്രോസ് 2:1) “ഒരു വില കൊടുത്തു ” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:20). എന്തെന്നാൽ, ക്രിസ്തു അവരെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തു, അവർക്കുവേണ്ടി ശാപമായിത്തീർന്നു (ഗലാത്യർ 3:13).

അങ്ങനെ, ഒരർത്ഥത്തിൽ, നീതീകരണം സ്വതന്ത്രമല്ല, കാരണം ദൈവത്തിന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും അനന്തമായ വില മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകി. എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് സൗജന്യമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം അതിന്റെ വില അവർ നൽകുന്നില്ല, മറിച്ച് യേശുക്രിസ്തുവാണ് നൽകിയതാണ്. ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് വിശ്വാസികളെ പാപത്തിൽനിന്നും (എഫേസ്യർ 1:7; കൊലൊസ്സ്യർ 1:14; എബ്രായർ 9:15; എബ്രായർ 9:15; 1 പത്രോസ് 1:18, 19) നാശത്തിൽനിന്നും മരണത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു (റോമ. 8:23). ഒടുവിൽ അത് അവരെ ദുഷ്ടതയുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കും ((റോമർ 8:23). അത് ആത്യന്തികമായി അവരെ ദുഷ്ടതയുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവനിലേക്ക് രക്ഷിക്കും (ലൂക്കാ 21:28; എഫെസ്യർ 4:30)

ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ മോചനം ലഭിക്കും?

ഒരു വ്യക്തി യേശുവിനെ തന്റെ സ്വന്ത രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, അവൻ പാപിയായിരിക്കാം, ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ യേശുകരണം നീതിമാനായി കണക്കാക്കുന്നു. കൃതജ്ഞതയോടെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസി ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്കും ഇച്ഛയ്ക്കും മടിച്ചു നിൽകാതെ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ, നീതീകരണത്തിന്റെ നീതി അവനിൽ വിശ്വാസത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു (റോമർ 1:17; 3:26).വിശ്വാസത്തിന്റെയും കീഴടങ്ങലിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ അവൻ അനുദിനം വളരുമ്പോൾ, അവന്റെ വിശ്വാസം ഉയരുന്നു, വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ നീതി (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18) കൂടുതൽ നേടാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ, നീതീകരണത്തിലൂടെ, ദൈവപുത്രൻ വിശ്വാസികളെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് തൽക്ഷണം രക്ഷിക്കുന്നു (റോമർ 5:1). വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ, പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം നൽകിക്കൊണ്ട് അവൻ അവരെ അനുദിനം പാപത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14). ഒടുവിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിലും പുനരുത്ഥാനത്തിലും അവൻ അവരെ പാപത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി രക്ഷിക്കും (വെളിപാട് 21:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.