ബൈബിളിൽ മഴവില്ല് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മഴവില്ല് ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം, ജലം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, അത് മനുഷ്യർക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ അവൻ തന്റെ മഴവില്ലിന്റെ അടയാളം നൽകി. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു: “അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും സർവ്വജഡവുമായ സകലജീവജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള എന്റെ നിയമം ഞാൻ ഓർക്കും; ഇനി സകലജഡത്തെയും നശിപ്പിപ്പാൻ വെള്ളം ഒരു പ്രളയമായി തീരുകയുമില്ല. വില്ലു മേഘത്തിൽ ഉണ്ടാകും; ദൈവവും ഭൂമിയിലെ സർവ്വജഡവുമായ സകലജീവികളും തമ്മിൽ എന്നേക്കുമുള്ള നിയമം ഓർക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ അതിനെ നോക്കും” (ഉല്പത്തി 9:15,16).

മഴവില്ല് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നു (വെളി. 4:3). എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ സൂര്യ കിരണങ്ങൾ വീഴുന്ന പന്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള മഴത്തുള്ളികളിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനവും പ്രതിഫലനവും വഴിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാകുമെന്നതിനാൽ, മണ്ണിനെ നനയ്ക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും മഴ പെയ്യുമെന്നതിനാൽ, ഓരോ തവണയും മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ഭയം ശമിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. . ഭൂമിയെ ഇനിയൊരിക്കലും വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ഉചിതമായ പ്രതീകമായിരുന്നു അത്.

ആത്മീയ മനസ്സിന് ഈ സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ, ദൈവം തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ കാണാൻ കഴിയും (റോമ. 1:20). അങ്ങനെ, മഴ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, നാശമല്ല എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് മഴവില്ല് വിശ്വാസിക്ക്.

ദൈവവും നോഹയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടി ഈ ഭൂമി ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ ഒരു പരിസമാപ്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ്. ഒരിക്കൽ സുന്ദരവും പൂർണ്ണവുമായ ഭൂമി, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം ആകെ ശൂന്യമായി. പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കണ്ടിരുന്നു. മനുഷ്യൻ സാത്താന്റെ വഴികൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഭയാനകമായ അന്ത്യം പാപത്തിൽ വീഴാത്ത മറ്റ് ലോകങ്ങൾ കണ്ടു.

ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തുടക്കം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യകുടുംബത്തിലെ വിശ്വസ്തരും അനുസരണയുള്ളവരുമായ ആളുകൾ മാത്രമാണ് പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അവന്റെ ശക്തിയും കൊണ്ട് അവരുടെ സന്തതികൾക്ക് ഒരു നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകുമെന്നു ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.