ബൈബിളിൽ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ശവക്കുഴിക്കപ്പുറം കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശുവും പ്രവാചകന്മാരും ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ച പത്തിലധികം വ്യക്തികളെ കുറിച്ചു ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ വ്യക്തികളാരും സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ കണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിനുള്ള കാരണം മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയാതെ ഉറങ്ങുന്നു ബൈബിൾ പ്രകാരം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതു ജനപ്രീയ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

ദേഹി ഒരു ജീവിയാണ് എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയിൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ദേഹിയെ ഉണ്ടാക്കി , പൊടി, ജീവശ്വാസം എന്നിവ. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളും ചേരുന്നതുവരെ, ഒരു ദേഹി നിലവിലില്ല. “ദൈവമായ കർത്താവ് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി, അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി; മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ” (ഉൽപത്തി 2:7).

ശരീരം (പൊടി) + ശ്വാസം (ആത്മാവ്) = ജീവനുള്ള (ദേഹി)

മരണസമയത്ത്, ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നു. ശരീരം പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, ശ്വാസം ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ദേഹി എവിടെയും പോകുന്നില്ല, അത് നിലനിൽക്കില്ല. “അപ്പോൾ പൊടി പഴയതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും; ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7). മരണസമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ആത്മാവ് എന്ന ജീവശ്വാസമാണ്. അതിനാൽ, ദൈവം ശരീരത്തോട് ശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ചേർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബോധമുള്ള ജീവനാണ് ആത്മാവ്.

ശരീരം (പൊടി) – ശ്വാസം (ആത്മാവ്) = മരണം (ദേഹി)

മരിക്കാത്ത, അനശ്വരമായ ദേഹി എന്ന ആശയം ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്, ദേഹി മരണത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:20). മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16). ബൈബിളിൽ, സാങ്കൽപ്പിക പ്രയോഗത്തിലല്ലാതെ, ദേഹി ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും പോകുന്നില്ല; ശരീരത്തിന് പുറത്ത് അതിന് സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വവുമില്ല.

അന്ത്യനാളിലെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിൽ കർത്താവ് അവരെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതുവരെ മരിച്ചവർ അവരുടെ കുഴിമാടങ്ങളിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങുന്നു (യോഹന്നാൻ 11:11-14). “എന്തെന്നാൽ, കർത്താവ് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആർപ്പോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടി ഇറങ്ങിവരും. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും. 17 പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ശേഷിക്കുന്നവരുമായ നമ്മളും അവരോടൊപ്പം ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേല്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17 കൂടാതെ 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).

മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/bible-answers/112-the-intermediate-state/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.