ബൈബിളിൽ (ന്യായാധിപന്മാർ 3:15 ൽ) ഏഹൂദ് ഇടംകൈയ്യൻ ആണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ?

BibleAsk Malayalam

വിദേശ ദുഷ്ടനായ മോവാബ്യ രാജാവിനെ 18 വർഷത്തോളം സേവിച്ച ശേഷം, തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മതപരിത്യാഗം മൂലമാണെന്ന് ഇസ്രായേല്യർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ താഴ്ത്തി സഹായത്തിനായി ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു. ബഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിമോചകനെ അവർക്കായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവം പ്രതികരിച്ചു. അവന്റെ പേര് ഗെരയുടെ മകൻ ഏഹൂദ്. ആദ്യത്തെ ന്യായാധിപൻ പ്രമുഖ ഗോത്രമായ യഹൂദയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിച്ചു.

ഏഹൂദിനെ ബൈബിളിൽ ഇടംകൈയ്യൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് (ന്യായാധിപന്മാർ 3:15). ഈ വസ്തുതയ്ക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അവൻ ഇസ്രായേലിനെ എഗ്ലോനിൽ മോവാബ് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിടുവിച്ചു. മിക്ക വലംകൈയ്യൻമാരും ഇടത് വശത്ത് കഠാര കെട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇടംകൈയ്യൻ തന്റെ കഠാര വലതുവശത്ത് കെട്ടണം. ഇടംകൈയ്യന്മാർ പൊതുവെ വലംകൈയ്യന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെന്ന് കണ്ടതിനാൽ, രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ ആവശ്യമായ കപ്പം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആയുധം ഒളിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രത്യേക സ്വഭാവം സഹായിച്ചു.

“ഇപ്പോൾ ഏഹൂദ് തനിക്കൊരു കഠാര ഉണ്ടാക്കി (അതിന് ഇരുവായ്ത്തലയും ഒരു മുഴം നീളവുമുണ്ടായിരുന്നു) അത് തന്റെ വസ്ത്രത്തിനടിയിൽ വലത് തുടയിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവൻ മോവാബ് രാജാവായ എഗ്ലോണിന് കപ്പം കൊണ്ടുവന്നു. (ഇപ്പോൾ എഗ്ലോൻ വളരെ തടിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു.) അവൻ കപ്പം സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കപ്പം ചുമന്നവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നാൽ അവൻ തന്നെ ഗിൽഗാലിലെ ശിലാവിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു: “രാജാവേ, എനിക്ക് ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം ഉണ്ട്…” (ന്യായാധിപന്മാർ 3:16-19). അതിനാൽ, രാജാവ് തന്റെ പരിചാരകരോട് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആയുധമില്ലാതെ ഏഹൂദിന്റെ ഇടതുവശം കണ്ടതിനാൽ രാജാവിന് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ ഇടംകയ്യനായത് സഹായിച്ചു. ഏഹൂദ് അവസരം മുതലെടുക്കുകയും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ വിഭവങ്ങൾ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്ത ദുഷ്ടനായ രാജാവിനെ കൊന്നു. ഇതിനുശേഷം ഏഹൂദും ഇസ്രായേല്യരും മോവാബ്യരെ പിന്തുടർന്ന് അവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. “അങ്ങനെ മോവാബ് അന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിൽ കീഴടക്കപ്പെട്ടു. ദേശത്തിന് എൺപതു സംവത്സരം സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി” (വാക്യം 30).

വ്യത്യസ്‌തമോ അസാധാരണമോ ആയ ഒരു സവിശേഷതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം സൃഷ്‌ടിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, അത് അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനും ആ വ്യക്തിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന പാഠം കഥയിലുണ്ട്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: