ബൈബിളിൽ നരകം എന്ന പദം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിലെ നരകം

“നരകം” എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ 54 തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വിവിധ അർത്ഥങ്ങളുള്ള വിവിധ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു:

പഴയ നിയമത്തിൽ:
“ശവക്കുഴി” എന്നർത്ഥം വരുന്ന “ഷീയോളിൽ” നിന്ന് 31 തവണ

പുതിയ നിയമത്തിൽ:

“ഹേഡീസ്” എന്നതിൽ നിന്ന് 10 തവണ, അതായത് “ശവക്കുഴി”.

“ഗഹെന്ന”യിൽ നിന്ന് 12 തവണ, അതായത് “കത്തുന്ന സ്ഥലം”.

“ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലം” എന്നർത്ഥം വരുന്ന “ടാർട്ടറസ്” എന്നതിൽ നിന്ന് 1 തവണ

ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം പിശാചിനെയും അവന്റെ അനുയായികളെയും (വെളിപാട് 20:10), എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തെ നിത്യതയ്ക്കായി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. തന്റെ മക്കളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് തന്നാലാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു (ലൂക്കോസ് 9:56), എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി പിശാചിനെ പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ദൈവത്തിന് പിശാചിനുള്ള ശിക്ഷ പങ്കിടാൻ അനുവദിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. “ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ, പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് എന്നെ വിട്ടു പോകുവിൻ” (മത്തായി 25:41). “ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടാത്തവരെ തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും” (വെളിപാട് 20:15). “ഇനി കുറച്ചുകാലത്തേക്ക്, ദുഷ്ടൻ ഉണ്ടാകയില്ല.” “കർത്താവിന്റെ ശത്രുക്കളെ … സംഹരിക്കും; അവർ പുകയായി നശിക്കും” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37:10, 20).

നരകം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കില്ല

“ദണ്ഡനത്തിന്റെ നിത്യ നരകം” എന്ന സിദ്ധാന്തം ബൈബിളിൽ നിന്നല്ല. നരകം ശാശ്വതമല്ലെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (മലാഖി 4:1, 3; സങ്കീർത്തനം 37:10, 20). ദൈവം തന്റെ ശത്രുക്കളെ നിത്യതയിലുടനീളം അഗ്നിജ്വാലയിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ദുഷ്ടരായ യുദ്ധക്കാരന്മാരേക്കാൾ ക്രൂരനായിരിക്കും.

ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്ടനെപ്പോലും സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിനും ശാശ്വതമായ നരകയാതന ഒരു പീഡനമായിരിക്കും എന്നതാണ് സത്യം. അത്തരമൊരു ഭയാനകമായ സിദ്ധാന്തം നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു പ്രഹരമാണ്. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

ദുഷ്ടന്മാരെ നരകാഗ്നിയിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വളരെ അന്യമാണ്, ബൈബിൾ അതിനെ അവന്റെ “വിചിത്രമായ പ്രവൃത്തി” എന്ന് വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 28:21). ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഹൃദയം വേദനിക്കും (യെഹെസ്കേൽ 33:11). കൂടാതെ, ദണ്ഡനത്തിന്റെ നിത്യ നരകം പാപത്തെ സംരക്ഷിക്കും, അത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമല്ല. (വെളിപാട് 21:3, 4).

ചിലർക്ക് ബൈബിളിലെ ശാശ്വതമായ എന്ന ഈ പദത്തെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പരിമിതമായതോ പരിധിയില്ലാത്തതോ ആയ ഒരു കാലഘട്ടം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഇതിനകം അവസാനിച്ച സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. യോനാ 2:6 ൽ, “എന്നേക്കും” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം “മൂന്ന് പകലും രാത്രിയും” (യോനാ 1:17). ആവർത്തനപുസ്‌തകം 23:3-ൽ ഇതിനർത്ഥം “10 തലമുറകൾ” എന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം “അവൻ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം” അല്ലെങ്കിൽ “മരണം വരെ” എന്നാണ് (1 സാമുവൽ 1:22, 28; പുറപ്പാട് 21:6; സങ്കീർത്തനം 48:14).

നരകാഗ്നി അണയുമെന്നും “ഇതാ, അവർ താളടിപോലെ ആയി തീക്കു ഇരയാകും; അവർ അഗ്നിജ്വാലയിൽനിന്നു തങ്ങളെ തന്നേ വിടുവിക്കയില്ല; (യെശയ്യാവ് 47:14). പാപികൾ “താളടി”യായി ചുട്ടുകളയുകയും വിശുദ്ധരുടെ പാദങ്ങളിൽ “ചാരം” ആകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മലാഖി പ്രവാചകൻ എഴുതുന്നു (മലാഖി 4:1, 3). പിശാചുപോലും ഭൂമിയിൽ വെണ്ണീറാകും (യെഹെസ്കേൽ 28:18). ദുഷ്ടന്മാർ എന്നേക്കും ജ്വലിക്കുന്നില്ല; അന്ത്യനാളിലെ അഗ്നി അടിസ്ഥാനപരമായി “അവരെ ദഹിപ്പിക്കും” (യിരെമ്യാവ് 17:27; മത്തായി 3:12; 25:41; 2 പത്രോസ് 3:7-13; യൂദാ 7).

എല്ലാവരും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ചിലർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതമായി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കും (മത്തായി 16:27; റോമർ 2:5-7; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 24:12) എന്നാൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം തീ തീർച്ചയായും അണയ്ക്കും. ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ രാജ്യത്തിൽ എല്ലാ “മുൻകാര്യങ്ങളും” കടന്നുപോകുമെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (വെളിപാട് 21:1, 4). നരകം, “മുൻ കാര്യങ്ങളിൽ” ഒന്നായിരിക്കുന്നതും കടന്നുപോകും.

എന്ന ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ പരാമർശങ്ങൾക്കായി: നരകം എന്നെന്നേക്കുമായി? ( Hell forever?) ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക:

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment