ബൈബിളിൽ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ 7 എന്ന സംഖ്യയുടെ ആദ്യ ഉപയോഗം സൃഷ്ടി ആഴ്ചയിൽ (ഉല്പത്തി 1) പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു, തുടർന്ന് ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു, ഇക്കാരണത്താൽ കർത്താവ് ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 2:2,3). യുഗങ്ങളിലുടനീളം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രതിവാര ചക്രം നമുക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. ലോകത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ, 7 എന്ന സംഖ്യ “പൂർത്തിയായത്” അല്ലെങ്കിൽ “പൂർണമായത്” എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം, ശുദ്ധിയുള്ള ഓരോ മൃഗത്തിന്റെയും ഏഴ് ജോഡികൾ പെട്ടകത്തിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ നോഹയുടെ കഥയിൽ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയുടെ പരാമർശം നമുക്ക് കാണാം (ഉല്പത്തി 7:2).

മൊസൈക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് കല്ലിൽ എഴുതിയ ഒരേയൊരു രേഖയിൽ ഏഴാം ദിവസം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു – പത്ത് കൽപ്പനകൾ (പുറപ്പാട് 31:18). സൃഷ്ടിയുടെ ഏഴാം ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ജനങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു (പുറപ്പാട് 20:8-11). യോശുവ ഏഴു ദിവസം ജെറീക്കോയ്ക്കു ചുറ്റും നടന്നു, ഏഴു പുരോഹിതന്മാർ ഏഴു കാഹളം ഊതി (യോശുവ 6:3-4). പിന്നീട്, സമാഗമനകൂടാരത്തിലെ നിലവിളക്കിലെ ഏഴു തണ്ടുകളെപ്പറ്റി നാം പരാമർശിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 25:37). യാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറഞ്ഞത് ഏഴ് ദിവസം പ്രായമുള്ള മൃഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചു (പുറപ്പാട് 22:30). ലേവ്യപുസ്തകം 25:8 അനുസരിച്ച്, എല്ലാ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം വർഷവും (7 X7) കടന്നുപോകുമ്പോൾ ജൂബിലി വർഷം ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പഴയനിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ, കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന ഏഴ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:16), വരാനിരിക്കുന്ന മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള “എഴുപത് ആഴ്ചകൾ” പ്രവചനം (ദാനിയേൽ 9:24), മിശിഹായുടെ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ (യെശയ്യാവ് 11: 2).

പുതിയനിയമ യുഗത്തിൽ, മത്തായി 13-ലെ ഏഴ് ഉപമകളും മത്തായി 23-ലെ ഏഴ് കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒരു തെറ്റുകാരനോട് “എഴുപത് തവണയും” ക്ഷമിക്കാൻ യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞതെങ്ങനെ (മത്തായി 18:22). കൂടാതെ, വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ 7 എന്ന സംഖ്യ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു: 7 പള്ളികൾ (1:11), 7 സ്വർണ്ണ മെഴുകുതിരികൾ (1:12), 7 നക്ഷത്രങ്ങൾ (1:16), 7 അഗ്നി വിളക്കുകൾ (4:5), 7 ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാക്കൾ (4:5), 7 മുദ്രകൾ (5:1), കുഞ്ഞാടിന്റെ 7 കൊമ്പുകളും 7 കണ്ണുകളും (5:6), 7 കാഹളം (8:2), 7 ഇടിമുഴക്കം (10:4), ഒരു മഹാസർപ്പം 7 തലകളും 7 കിരീടങ്ങളും (12:3), 7 തലകളുള്ള ഒരു മൃഗം (13:1), 7 കുപ്പികളുള്ള 7 മാലാഖമാർ (15:1, 7), മൃഗത്തെ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് 7 അവസാനത്തെ ബാധകൾ (15) പകരും :1), കൂടാതെ 7 രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 7 മലകളിൽ ഇരിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന 7 തലകളുള്ള മൃഗം (17:3, 9).

തിരുവെഴുത്തുകളിലുടനീളം, പ്രതീകാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 7 എന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണതയെയോ പൂർത്തീകരണത്തെയോ ദൈവത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. 6 എന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണതയിൽ കുറവുള്ളതിനെയോ മനുഷ്യനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചിന്തിക്കാൻ രസകരമായ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന നിലയിൽ, വെളിപാട് പുസ്തകം 666 എന്ന സംഖ്യയെ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (വെളി. 13:18).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.