ബൈബിളിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആരാണ് ബൈബിളിനെ അധ്യായങ്ങളായി തിരിച്ചത്?

നമ്മിൽ പലരും ബൈബിളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ, അധ്യായങ്ങൾ, വാക്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേജുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ബൈബിളിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ ചിന്തിക്കണം. മിക്കവാറും, എല്ലാ ബൈബിളുകളിലും ഒരേ എണ്ണം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, ചിലതിൽ അധിക പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു (അപ്പോക്രിഫ കാണുക). എന്നാൽ, എല്ലാ പുസ്‌തകങ്ങളിലും നിശ്ചിത എണ്ണം അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, ചില പുതിയ വിവർത്തനങ്ങൾക്ക് അധ്യായങ്ങൾ കുറവോ വിട്ടുപോയതോ ഉണ്ടാകാം.

ഈ ഉത്തരത്തിനായി, ഞങ്ങൾ കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും (ഏറ്റവും വിശ്വസനീയമായ ബൈബിൾ പതിപ്പ് ഏതെന്ന് കാണുക?)

ബൈബിളിലെ പുസ്‌തകങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ അധ്യായങ്ങളോ വാക്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോ പുസ്തകവും തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വേർതിരിവില്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തി. സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി അധ്യായവും പദ്യവും വിഭജിച്ചു. അതിനാൽ, വേർതിരിവിനു പ്രചോദനാത്മകമായ അടിസ്ഥാനമില്ല.

ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത് എ.ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഗ്രീക്ക് കൈയെഴുത്തുപ്രതിയായ കോഡെക്സ് വത്തിക്കാനസിലാണ് ആദ്യമായി ഖണ്ഡിക വിഭജനങ്ങൾ നടത്തിയത്. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ജെറോം തിരുവെഴുത്തുകളെ പെരികോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു.

ബൈബിളിനെ അധ്യായങ്ങളായും വാക്യങ്ങളായും വിഭജിച്ചതിന് ഉത്തരവാദി കാന്റർബറിയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായ സ്റ്റീഫൻ ലാങ്ടൺ ആണ്. എ.ഡി. 1227-ൽ ലാംഗ്‌ടൺ ആധുനിക അധ്യായങ്ങൾ വിഭജിച്ചു. 1382-ലെ വിക്ലിഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളാണ് ഈ അധ്യായ മാതൃക ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. വൈക്ലിഫ് ബൈബിൾ മുതൽ, മിക്കവാറും എല്ലാ ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങളും ലാങ്‌ടണിന്റെ അധ്യായ വിഭജനം പിന്തുടരുന്നു.

എ.ഡി. 1448-ൽ നഥാൻ എന്ന ജൂത റബ്ബി എബ്രായ പഴയ നിയമം വാക്യങ്ങളായി വിഭജിച്ചു. സ്റ്റെഫാനസ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റോബർട്ട് എസ്റ്റിയെൻ ആണ് AD 1555-ൽ പുതിയ നിയമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കങ്ങളുള്ള വാക്യങ്ങളായി വിഭജിച്ചത്. പഴയ നിയമം. അന്നുമുതൽ, ജനീവ ബൈബിളിൽ തുടങ്ങി, സ്റ്റെഫാനസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അധ്യായങ്ങളും വാക്യ വിഭജനങ്ങളും മിക്കവാറും എല്ലാ ബൈബിൾ പതിപ്പുകളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബൈബിളിൽ (KJV) എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്?

കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പ് ബൈബിളിൽ (കെജെവി) 1,189 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, പഴയനിയമത്തിൽ 929 അധ്യായങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ 260 അധ്യായങ്ങളുമുണ്ട്. ബൈബിളിനെ 31,102 വാക്യങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, പഴയ നിയമത്തിൽ 23,145 വാക്യങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ 2,957 വാക്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എല്ലാം കൂടി, ബൈബിളിൽ 3 കാൽ ദശലക്ഷത്തിലധികം വാക്കുകൾ ഉണ്ട് (783,137) പഴയ നിയമത്തിൽ 602,585 ഉം പുതിയ നിയമത്തിൽ 180,552 ഉം.

വിഭാഗം പുസ്തകങ്ങൾ അധ്യായങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ വാക്കുകൾ

പഴയ           39                   929                      23,145             602,585
നിയമം

പുതിയ
നിയമം       27                   260                       7,957               180,552

മുഴുവൻ
ബൈ
ബബിൾ    66                    1,189                     31,102              783,137

ബൈബിൾ പതിപ്പുകളുടെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം

വേഡ് കൗണ്ടർ നടത്തിയ ഒരു പഠനമനുസരിച്ച്, വ്യത്യസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ പതിപ്പുകളിലെ വാക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു പട്ടികയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്:

 • ദി കിംഗ് ജെയിംസ് വേർഷൻ (കെജെവി): 783,137 വാക്കുകൾ, എന്നാൽ മറ്റൊരു സ്രോതസ്സ് അനുസരിച്ച് 1611 കിംഗ് ജെയിംസ് ബൈബിളിൽ 788,280 വാക്കുകളാണുള്ളത്.
 • ന്യൂ കിംഗ് ജെയിംസ് ബൈബിൾ (NKJV): 770,430 വാക്കുകൾ
 • ദ ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ ബൈബിൾ (NIV): 727,969 വാക്കുകൾ
 • ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പ് (ESV): 757,439 വാക്കുകൾ
 • ന്യൂ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈബിൾ (NASB): 782,815 വാക്കുകൾ

ബൈബിൾ വസ്തുതകൾ

 • ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യായങ്ങളുള്ള പുസ്തകം 150 അധ്യായങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളും 66 അധ്യായങ്ങളിൽ യെശയ്യാവുമാണ്.
 • ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അദ്ധ്യായം സങ്കീർത്തനം 117 ആണ്, അതിൽ 2 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ബൈബിളിന്റെ മധ്യ അധ്യായമായും സ്ഥാപിക്കും.
 • ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ അധ്യായം 176 വാക്യങ്ങളുള്ള സങ്കീർത്തനം 119 ആണ്
 • പഴയ നിയമത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചാൽ, മധ്യഭാഗം ഇയ്യോബ് 29 ഉം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം റോമർ 13 ഉം ആണ്.
 • ബൈബിളിലെ അഞ്ച് പുസ്‌തകങ്ങൾക്ക് ഓബദ്യാവ്, ഫിലേമോൻ, 2 യോഹന്നാൻ, 3 ജോൺ, ജൂഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു അധ്യായമേ ഉള്ളൂ.
 • പുതിയ നിയമ പുസ്‌തകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യായങ്ങൾ മത്തായിയിലേക്കും പ്രവൃത്തികളിലേക്കും പോകുന്നു – രണ്ടും 28-ൽ പരം.
 • ബൈബിളിലെ മധ്യവാക്യം സങ്കീർത്തനം 118:8 ആണ്, അത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു;

“മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.”

 • പഴയനിയമത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള വാക്യം 2 ദിനവൃത്താന്തം 20:17 ആണ്. ഈ വാക്യം പറയുന്നു:

“നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പോരാടേണ്ടതില്ല: യെഹൂദയും യെരൂശലേമും ആയുള്ളോരേ, നിശ്ചലമായി നിൽക്കുക, കർത്താവിന്റെ രക്ഷ നിങ്ങളോടുകൂടെ കാണുവിൻ; ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കരുത്. നാളെ അവർക്കെതിരെ പുറപ്പെടുക; കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.

 • അവസാനമായി, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള വാക്യം പ്രവൃത്തികൾ 17:17 ആണ്. ഈ വാക്യം പറയുന്നു:

“അതിനാൽ അവൻ [പൗലോസ്] സിനഗോഗിൽ യഹൂദന്മാരോടും ഭക്തന്മാരോടും ചന്തയിൽ വച്ച് തന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോടും ദിവസവും തർക്കിച്ചു.”

ബൈബിളിലെ അത്ഭുതം

ഇന്ന് നാം കാണുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു അത്ഭുതം ബൈബിളിന്റെ ഐക്യമാണ്. മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി മൂന്ന് ഭാഷകളിലായി 40 വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ എഴുതിയ 66 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഈ എഴുത്തുകാർ രാജാക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, സൈനിക ജനറൽമാർ, അറ്റോർണിമാർ, ഇടയന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ഒരു വൈദ്യൻ എന്നിവരായിരുന്നു. അതിലുപരിയായി, ഇത് ഏകദേശം 1,500 വർഷത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ചു.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളിലും മിക്ക കേസുകളിലും പരസ്പരം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ഈ 66 പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പോലെ തികച്ചും യോജിപ്പിലാണ്. അതിനാൽ, ഇതിന് അതിന്റെ ദൈവിക ഉത്ഭവം തെളിയിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. എന്തെന്നാൽ, “പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ദൈവകല്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ടു സംസാരിച്ചതത്രേ”(2 പത്രോസ് 1:21).

കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ഉപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും പ്രയോജനമുള്ളതു ആകുന്നു” (2 തിമോത്തി 3:16). ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് – അത് ദൈവവചനമാണ്. ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തിനായുള്ള വിവരങ്ങളും പ്രവർത്തന സഹായ ഗ്രന്ധവുമാണ്. ആളുകൾ അത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ സത്യത്തിലേക്കും നിത്യജീവനിലേക്കും നയിക്കും.

മനുഷ്യരും രാജ്യങ്ങളും ബൈബിളിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ അന്തരിച്ചിട്ട് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും, ബൈബിൾ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വിറ്റഴിയുന്ന ഒന്നായി നിലകൊള്ളുന്നു, അതിന്റെ സന്ദേശം ദൈവദത്തമായതിനാൽ അത് നിരന്തരം ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു. “…കർത്താവിന്റെ വചനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു…” (1 പത്രോസ് 1:25). ദൈവം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കും (മത്തായി 5:17, 18). എന്തെന്നാൽ, “നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും” (യെശയ്യാവ് 40:8). അത് അവന്റെ നല്ല പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും “അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും” (യെശയ്യാവ് 55:11).

വ്യത്യസ്‌ത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.