ബൈബിളിൽ ആരാണ് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാത്തത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചോദ്യങ്ങൾ: തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാത്തവരുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് നൽകാമോ?

ഉത്തരം: ക്രിസ്ത്യാനികൾ തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുതെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, പകരം “തിന്മയെ നന്മകൊണ്ട് ജയിക്കുക” (റോമർ 12:21). നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനോട് ദയയും നന്മയും കാണിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ അവന്റെ തലയിൽ “തീക്കനൽ കൂമ്പാരം” ചെയ്യുന്നു, അവൻ ലജ്ജിക്കും (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 25:21, 22).

യേശു

തിന്മയ്‌ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റേതാണ്. റോമാക്കാരും യഹൂദരും അവനെ ക്രൂശിച്ചപ്പോൾ, അവൻ അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു: “പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതു ഇന്നതു എന്നു അറിയായ്കകൊണ്ടു ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ” (ലൂക്കാ 23:34). യേശു തന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് അർഹമായ പ്രതികാരം നൽകിയില്ല, പകരം അവരോട് സ്നേഹത്തോടെയും കരുണയോടെയും പെരുമാറി. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയും ക്ഷമയും ദീർഘക്ഷമയുമാണ് മനുഷ്യരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് (റോമർ 2:4).

സ്റ്റീഫൻ

ക്രിസ്തുവിന്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന്, ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായ സ്റ്റീഫൻ, തന്നെ കല്ലെറിയുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 7:59). അവർക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, തന്റെ യജമാനന്റെ സ്വഭാവമായിരുന്ന ക്ഷമിക്കുന്ന ആത്മാവ് താൻ എത്രമാത്രം പൂർണ്ണമായി നേടിയെന്ന് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

പോൾ

തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച നാളിലെ യഹൂദരോടും സമാനമായ സ്നേഹം പൗലോസ് പ്രകടിപ്പിച്ചു: “ജഡപ്രകാരം എന്റെ നാട്ടുകാരായ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (റോമർ 9:3). അവൻ തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്തില്ല.

ജോസഫ്

പഴയ നിയമത്തിൽ, ജോസഫ് തന്നെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വിറ്റ സഹോദരന്മാരോട് പ്രതികാരം ചെയ്തില്ല, പകരം അവൻ അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ഈജിപ്ത് ദേശത്ത് പ്രീതിയും സമാധാനവും നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 50:15-21). കൂടാതെ, തനിക്ക് വലിയ വേദനയും ഹൃദയവേദനയും ഉണ്ടാക്കിയ ഇസ്രായേല്യരുടെ രക്ഷയ്‌ക്കായി മോശ അപേക്ഷിച്ചു. അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗീയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ പേര് മായ്‌ക്കണമെന്നും മോശ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു (പുറപ്പാട് 32:32).

ദാവീദ്

മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്, തന്നെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ശൗൽ രാജാവിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ദാവീദിന്റെ അവസരം. ഒരു ദിവസം, ശൗൽ ഒരു ഗുഹയിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ദാവീദ് കണ്ടു, അവനെ കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും, ദാവീദ് അത് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു (1 സാമുവൽ 24).

പ്രതികാരം ചെയ്യൽ ബലഹീനതയുടെ അടയാളമാണ്, ശക്തിയല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി (റോമർ 12:2) തിന്മയ്‌ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യില്ല, മറിച്ച് ശത്രുക്കളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതിലൂടെ അവന്റെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പോലെയാകുന്നുവെന്ന് കാണിക്കും (1). യോഹന്നാൻ 4:8)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.