ബൈബിളിലെ സിപ്പോറ ആരാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ, “മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതൻ” (പുറപ്പാട് 3:1; 2:18) ജെത്രോയുടെ (അഥവാ റൂവൽ) ൻറെ മകളായിരുന്നു സിപ്പോറ. അവൾ ഒരു “കുഷ്യസ്ത്രീ” (സംഖ്യ 12:1) അല്ലെങ്കിൽ എത്യോപ്യൻ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. കുഷ് പുരാതന എത്യോപ്യയാണ് (ഉൽപത്തി 10:6), ഇത് പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ നുബിയ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. സിപ്പോറയുടെ പിതാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മിദ്യാന്യനായിരുന്നു (പുറ. 2:16-19; 3:1), അങ്ങനെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി (ഉൽപ. 25:1).

ഒരു എബ്രായ അടിമയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മോശെ ഒരു ഈജിപ്തുകാരനെ കൊന്നതിനുശേഷം (പുറപ്പാട് 2:12), അവൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മിദ്യാൻ ദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി (വാക്യം 15). അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ, പിതാവിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പരിപാലിക്കുന്ന ഏഴു പെൺമക്കളുള്ള മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതനെ അവൻ കണ്ടുമുട്ടി. ചില ഇടയന്മാർ സ്ത്രീകളെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മോശ ആ സ്ത്രീയെ കാത്തു പ്രതിരോധിച്ചു. അതിനാൽ, പെൺമക്കൾ തങ്ങളെ സഹായിച്ച അപരിചിതനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പിതാവായ ജെത്രോയോട് പറഞ്ഞു, നന്ദിയോടെ അദ്ദേഹം മോശയെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. പിന്നീട്, മോശെ പുരോഹിതന്റെ പുത്രിമാരിൽ ഒരുവളായ സിപ്പോറയെ വിവാഹം കഴിച്ചു (പുറപ്പാട് 2:16-22).

ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആഹ്വാനപ്രകാരം “മോശ തന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൂട്ടി കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങി” (പുറപ്പാട് 4:20). ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ, കർത്താവ് മോശെ “കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു” (പുറപ്പാട് 4:24) തന്റെ മകനെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യാനുള്ള അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന്. അതിനാൽ സിപ്പോറ ഉടൻതന്നെ അവരുടെ മകനെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യുകയും മോശയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു (പുറപ്പാട് 4:24-26). പുറപ്പാടിനു ശേഷം, മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് സിപ്പോറ മോശയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു (പുറപ്പാട് 18).

സീനായ് പർവതത്തിൽ മോശയുമായി വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോൾ (പുറ. 4:25 18:2), സിപ്പോറ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാരിച്ച ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുകയും ജെത്രോയോട് തന്റെ ഭയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ, ഭരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മോശയൊടൊപ്പം പങ്കിടാൻ മറ്റുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ജെത്രോ മോശയെ ഉപദേശിച്ചു.

ആദ്യം മിറിയമിനോടും അഹരോനോടും കൂടിയാലോചിക്കാതെ മോശെ ഈ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോൾ, അവർ അവനോട് അസൂയപ്പെട്ടു, മോശ അവരെ അവഗണിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്‌ അവർ നിരൂപിച്ചപ്പോൾ സിപ്പോറയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി (സംഖ്യ 12:1). സിപ്പോറ ഒരു മിദ്യാന്യക്കാരി ആയിരുന്നു, സത്യദൈവത്തിന്റെ ആരാധിക ആയിരുന്നെങ്കിലും, മോശയുടെ അധികാരത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണംപറയലായി മിറിയവും അഹരോനും ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ, വിജാതീയരെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മോശെ അവരുമായുള്ള വിവാഹം പാടില്ലെന്ന തത്വം ലംഘിച്ചില്ല. എന്തെന്നാൽ, സിപ്പോരാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവളും മേദ്യൻ പുരോഹിതന്റെ മകളുമായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment