ബൈബിളിലെ ബിലെയാം ആരായിരുന്നു?

BibleAsk Malayalam

ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ബെയോരിന്റെ മകൻ ബിലെയാം ഒരിക്കൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്യുകയും തന്റെ ആത്മാവിനെ അത്യാഗ്രഹത്തിന് വിധേയനാക്കുകയും ചെയ്തു, എന്നിട്ടും അത്യുന്നതന്റെ ദാസനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു (സംഖ്യകൾ 22-24). കനാനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇസ്രായേലിനെ എതിർത്ത മോവാബ് രാജാവായ ബാലാക്ക്, പ്രതിഫലത്തിന് പകരമായി ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കാൻ ബിലെയാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. ബിലെയാം അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, കാരണം അവൻ “അനീതിയുടെ കൂലിയെ സ്നേഹിച്ചു” (2 പത്രോസ് 2:15 യൂദാ 1:11).

രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ബിലെയാമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, “അവരെ ശപിക്കരുത്, കാരണം അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്” (സംഖ്യ 22:12). അതിനാൽ, കള്ളപ്രവാചകൻ പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന്, ബാലാക്ക് രാജാവ് “ആദ്യത്തെക്കാൾ എണ്ണമറ്റവരും വിശിഷ്ടരുമായ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ” അയച്ചു (വാക്യം 16). കള്ളപ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു, താൻ പോകുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന്. ആ മനുഷ്യൻ പോകാനൊരുങ്ങുന്നത് കണ്ട് ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു, “അവരോടൊപ്പം പോകുക, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുക” (സംഖ്യ 22:20).

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ബിലെയാം കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി മോവാബിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു (വാക്യം 21). അവനെ തടയാൻ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ചു. വാളുമായി മാലാഖയെ കണ്ട കഴുത തന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തവണ മാറി. എന്നാൽ ദൂതനെ കാണാത്ത കള്ളപ്രവാചകൻ തന്റെ കഴുതയോട് വളരെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും അതിനെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. “അപ്പോൾ കർത്താവ് കഴുതയുടെ വായ തുറന്നു” (വാക്യം 28), അത് മർദനങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനോട് പരാതിപ്പെട്ടു. “അപ്പോൾ കർത്താവ് ബിലെയാമിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു, കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു” (വാക്യം 31). വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയ കഴുത മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ വീണ്ടും അവനോട് കൽപ്പന നൽകി, അവൻ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ (വാക്യങ്ങൾ 33-35).

മോവാബിൽ ബാലാക്ക് രാജാവ് ബിലെയാമിനെ ബാമോത്ത് ബാലിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി ഇസ്രായേല്യരെ ശപിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു (സംഖ്യ 22:41). ഏഴു ബലിപീഠങ്ങളിൽ പതിന്നാലു യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം, കള്ളപ്രവാചകൻ തന്റെ വായ തുറന്നു, ശാപത്തിനു പകരം ഒരു അനുഗ്രഹം ഇസ്രായേലിൽ വന്നു: “ദൈവം ശപിക്കാത്തവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശപിക്കും? കർത്താവ് അപലപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തും? (സംഖ്യ 23:8).

ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയം കണ്ട് ബിലെയാം ഭയപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതി ബാലാക്ക് രാജാവ് അവനെ പിസ്ഗയിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കള്ളപ്രവാചകൻ വീണ്ടും പതിന്നാലു മൃഗങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു, അവൻ തന്റെ വായ തുറന്നു, ഒരു അനുഗ്രഹം പുറത്തുവന്നു: “അനുഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു കൽപ്പന ലഭിച്ചു; അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല” (സംഖ്യ 23:20).

ബാലാക്ക് മറ്റൊരു ശ്രമം നടത്തി തന്റെ പ്രവാചകനെ പെയോറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കള്ളപ്രവാചകൻ പതിന്നാലു മൃഗങ്ങളെ അർപ്പിക്കുകയും ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു: “യാക്കോബേ, നിന്റെ കൂടാരങ്ങൾ എത്ര മനോഹരമാണ്, ഇസ്രായേലേ, നിന്റെ കൂടാരങ്ങൾ!” (സംഖ്യ 24:5). അവൻ മറ്റൊരു മിശിഹൈക പ്രവചനം പറഞ്ഞു: “യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം പുറപ്പെടും; ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും. അവൻ മോവാബിന്റെ നെറ്റികളും ശേത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും തലയോട്ടികളെ തകർത്തുകളയും” (സംഖ്യ 24:17).

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശപിക്കാൻ കഴിയാതെ, വ്യാജ പ്രവാചകൻ മോവാബ്യരെ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഇസ്രായേലിനെ വശീകരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു (സംഖ്യ 31:16). യിസ്രായേൽമക്കൾ തന്നോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ദൈവം അവരെ സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അവന് അറിയാമായിരുന്നു. കള്ളപ്രവാചകൻ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ മോവാബ്യർ ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ വിശ്വാസത്യാഗത്തിൽ അകപ്പെടുകയും ബാലിനെ ആരാധിക്കുകയും മിദ്യാന്യ സ്ത്രീകളുമായി പരസംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തൽഫലമായി, ദൈവം ഒരു പകർച്ചവ്യാധി അയച്ചു, ഇരുപത്തിനാലായിരം ആളുകൾ നശിച്ചു (സംഖ്യ 25:1-9). ഒടുവിൽ, കനാൻ ദേശം പിടിച്ചടക്കുന്നതിനിടയിൽ ജോഷ്വ നയിച്ച യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നിൽ കള്ളപ്രവാചകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു (യോശുവ
13:22).

ഇന്ന്, ബിലെയാമിനെപ്പോലുള്ള വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ അന്ത്യകാല സഭയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, അവർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളല്ല, സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. ഈ വ്യാജ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ അധാർമികതയെയും പാപത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അനേകരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: “ബിലെയാമിന്റെ ഉപദേശം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ചിലർ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, അവർ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ലൈംഗിക അധാർമികത ചെയ്യുകയും ചെയ്‌ത ഇസ്രായേല്യരെ പാപത്തിലേക്ക് വശീകരിക്കാൻ ബാലാക്കിനെ പഠിപ്പിച്ചു. ” (വെളിപാട് 2:14). ഇവയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നന്ദിയോടെ, അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് തന്റെ സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: