ബൈബിളിലെ പൗലോസ് ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആദ്യകാല ജീവിതം

പൗലോസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളല്ലെങ്കിലും. എന്നാൽ അവൻ തീർച്ചയായും കർത്താവിന്റെ ഒരു മികച്ച അപ്പോസ്തലനായിരുന്നു. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സത്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാൽ അപ്പോസ്തോലിക യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

എ.ഡി. 1-5 കാലത്ത് സിലിഷ്യയിലെ ടാർസസിൽ ശൗലായി പൗലോസ് ജനിച്ചു. അവൻ ബെന്യാമിൻ വംശപരമ്പരയിലും എബ്രായ വംശത്തിലും പെട്ടവനായിരുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 3:5-6). മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച പരീശന്മാരായിരുന്നു അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. അവൻ ഒരു റോമൻ പൗരനുമായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 22:27).

വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ, റബ്ബി ഗമാലിയേലിന്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം യഹൂദ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തു (പ്രവൃത്തികൾ 22:3). തന്റെ ആദ്യകാല പരിശീലനത്തിനുശേഷം, ശൗൽ ഒരു അഭിഭാഷകനും സൻഹെഡ്രിൻ അംഗവും ആയിത്തീർന്നു. അവൻ യഹൂദ വിശ്വാസത്തിൽ അത്യധികം തീക്ഷ്ണതയുള്ളവനായിരുന്നു, സഭയിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷിയായ സ്റ്റീഫന്റെ കല്ലെറിയൽ മരണത്തിലും അദ്ദേഹം സന്നിഹിതനായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 7:58). പിന്നീട്, ക്രൂരമായ അക്രമം ഉപയോഗിച്ച് ആദിമ സഭയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം സജീവ പങ്ക് വഹിച്ചു (അപ്പ. 8:3).

പരിവർത്തനം

ഭാഗ്യവശാൽ, ദമാസ്കസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ദൈവകൃപ അവന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 9:1-22). ശൗൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രകാശം കണ്ടു. “ശൗലേ, ശൗലേ, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്” എന്ന് യേശു പറയുന്നത് അവൻ കേട്ടു. അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: നീ ആരാണ് കർത്താവേ? യേശു നേരിട്ടും വ്യക്തമായും ഉത്തരം പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണ്” (വാക്യം 4-5). ഈ കണ്ടുമുട്ടലിനുശേഷം, അവൻ തന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും അവന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നുമുതൽ അവന്റെ പേര് പൗലോസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു (പ്രവൃത്തികൾ 13:9).

ശുശ്രൂഷയും മരണവും

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് റോമൻ ലോകമെമ്പാടും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായി തന്റെ ശേഷിച്ച ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു, ആ സമയത്ത് അവൻ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളും പീഡനങ്ങളും നേരിട്ടു (2 കൊരിന്ത്യർ 11:24-27). അവന്റെ ശുശ്രൂഷ വിജാതീയർക്ക് നേരെ ആയിരുന്നു. 30-കളുടെ മദ്ധ്യത്തോടെ എ.ഡി-50-കളുടെ മധ്യത്തിൽ, ഏഷ്യാമൈനറിലും യൂറോപ്പിലും അദ്ദേഹം നിരവധി പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ചു.

താൻ നേരിട്ട വലിയ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും, പൗലോസ് എപ്പോഴും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും അവൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ധൈര്യത്തോടെ സത്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു (പ്രവൃത്തികൾ 16:22-25; ഫിലിപ്പിയർ 4:11-13). അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ്” (ഫിലിപ്പിയർ 1:21). അവന്റെ അസ്തിത്വം അവന്റെ കർത്താവിനാൽ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു (റോമർ 6:11; 2 കൊരിന്ത്യർ 5:15; ഗലാത്യർ 2:20).

ഇന്ന്, ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം, ആരാധന, പാസ്റ്റർ ജീവിതം എന്നിവയ്ക്ക് പൗലോസ് സഭകൾക്കുള്ള കത്തുകൾ അനിവാര്യമായ അടിത്തറയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 13 “പുസ്തകങ്ങൾ” “പോളിൻ ഗ്രന്ഥ കർത്തൃത്വം” ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. എ.ഡി. 60-കളുടെ മദ്ധ്യത്തോടെ റോമിൽ വെച്ച് ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെ മരണം പോൾ മരിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.