ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാർ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവാചകന്മാരായി കണക്കാക്കുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് ഇതാ:

1. മിറിയം: അവൾ മോശയുടെയും അഹരോന്റെയും സഹോദരിയായിരുന്നു, “മിറിയം പ്രവാചക” (പുറപ്പാട് 15:20). യിസ്രായേൽമക്കളെ ഈജിപ്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സഹായിച്ച മൂന്നുപേരിൽ ഒരാളായി അവൾ പേരെടുത്തു: “ഞാൻ നിന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്നു, ദാസന്മാരുടെ ഭവനത്തിൽനിന്നു വീണ്ടെടുത്തു; മോശയെയും അഹരോനെയും മിരിയാമിനെയും ഞാൻ നിനക്കു മുമ്പായി അയച്ചു” (മീഖാ 6:4; പുറപ്പാട് 15:20).

2.ഡെബോറ: അവൾ ഇസ്രായേലിലെ നാലാമത്തെ ന്യായാധിപതിയായിരുന്നു. ഒരു വിദേശ രാജാവിന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഡെബോറയെ കർത്താവ് നയിച്ചു. “ഞാൻ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു അമ്മയായി ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു” (ന്യായാധിപന്മാർ 5:7; ന്യായാധിപന്മാർ 4:4) എന്ന് പറയാൻ ഡെബോറയ്ക്ക് ശരിയായി കഴിഞ്ഞു.

3.ഹുൽദാ: അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് നീതിമാനായ രാജാവായ ജോസിയയുടെ കാലത്താണ് (ബി.സി. 640). യഹൂദയിലെ ദുഷ്ടരായ ആളുകൾ ദൈവക്രോധം അനുഭവിക്കുമെന്നും എന്നാൽ ജോസിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും അവൾ പ്രവചിച്ചു (2 രാജാക്കന്മാർ 22:14-20).

4.യെശയ്യാവിന്റെ ഭാര്യ: യെശയ്യാവ് അവളെ “പ്രവാചകി” എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നതല്ലാതെ അവളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവില്ല. അവൾ അവന് കർത്താവിനാൽ പേരിട്ട മക്കളെ പ്രസവിച്ചു (യെശയ്യാവ് 8:3).

5.അന്ന: യേശുവിനെ ശിശുവായി ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 84 വയസ്സുള്ള ഒരു വിധവയായിരുന്നു അവൾ. അവൾ “ദൈവാലയം വിട്ടുപോകാതെ രാവും പകലും ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥനയിലും ദൈവത്തെ സേവിച്ചു” എന്ന് ലൂക്കോസ് എഴുതി. കുഞ്ഞ് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ “നന്ദി പറഞ്ഞു . . . കർത്താവിനോട്, ജറുസലേമിൽ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു” (ലൂക്കാ 2:36-38).

6.സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പിന് നാല് പെൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ പ്രവൃത്തികൾ 21: 9 ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവചന വരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും മേൽ പ്രവചനവരം പകരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജോയൽ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു: “പിന്നീട് ഞാൻ എല്ലാ ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും; നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും, നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും, നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾ ദർശനങ്ങൾ കാണും. എന്റെ ദാസന്മാരുടെമേലും എന്റെ ദാസിമാരുടെമേലും ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും” (യോവേൽ 2:28, 29).

പെന്തക്കോസ്‌ത്‌ സംഭവങ്ങൾ  സ്‌ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ കാര്യത്തിലുള്ള  ജോയലിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ ഭാഗിക നിവൃത്തി മാത്രമായിരുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 12:8-10). “സുവിശേഷത്തിന്റെ സമാപന വേലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രവചനം.

സത്യത്തോട് അനുസരണയുള്ള ഈ പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, കബളിപ്പിക്കുന്ന നുണകൾ പറയുന്ന വ്യാജപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (നെഹെ. 6:14; വെളി. 2:20).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team.

Leave a Comment