ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരേപോലെ പ്രചോദിതമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിലെ പുസ്‌തകങ്ങൾ ഒരേപോലെ പ്രചോദിതമാണ്

“എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ഉപദേശത്തിന്നും ശാസനത്തിന്നും ഗുണീകരണത്തിന്നും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിന്നും പ്രയോജനമുള്ളതു ആകുന്നു” (2 തിമോത്തി 3:16).

ദൈവിക പ്രചോദിതമെന്ന് കരുതുന്ന പുസ്തകങ്ങളും മനുഷ്യനിർമ്മിതമെന്ന് അവർ കരുതുന്ന പുസ്തകങ്ങളും മാറ്റിവെക്കാൻ കർത്താവ് ആളുകൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നില്ല. ബൈബിളാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയുടെ പാഠപുസ്തകമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു. ദൈവത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ കടമയെയും ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് പറയേണ്ടതെല്ലാം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ചിലർ പഴയനിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്നു, എന്നാൽ യേശു തന്നെ അവയിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസവും ആശ്രയത്വവും പ്രകടമാക്കി, “മനുഷ്യൻ അപ്പംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽകൂടി വരുന്ന സകലവചനംകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മത്തായി 4:4).

സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടുമ്പോൾ യേശു തന്നെ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു, “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുതു എന്നും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു; “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ചു അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവു എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ” (മത്തായി 4:7, 10). ലോകത്തോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, “നിന്റെ വചനം സത്യമാണ്” (യോഹന്നാൻ 17:17), “തിരുവെഴുത്തിനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 10:35) എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബൈബിൾ 1,500 വർഷത്തിനിടയിൽ 40 എഴുത്തുകാർ എഴുതിയതാണെങ്കിലും, എല്ലാം ഒരേ ആത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതമായതിനാൽ അത് തികഞ്ഞ യോജിപ്പിലാണ്. “പ്രവചനം പഴയ കാലത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ ഉണ്ടായതല്ല; ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതരായി സംസാരിച്ചു” (2 പത്രോസ് 1:21). ബൈബിളിന്റെ യഥാർത്ഥ രചയിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്.

ബൈബിളിലെ എല്ലാ പുസ്‌തകങ്ങളിലെയും തത്ത്വങ്ങൾ ക്രിസ്‌ത്യാനിയെ “ക്രിസ്‌തുവിന്റെ പൂർണ്ണതയുടെ അളവോളം തികഞ്ഞ മനുഷ്യനായി” വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 4:13). ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ മാത്രമേ 2 തിമോത്തി 3:16-ൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ തിരുവെഴുത്തുകളെ അവയുടെ നാലിരട്ടി കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ.

അവസാനമായി, യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മാറിയ ജീവിതം ബൈബിളിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും പ്രചോദനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തെളിവാണ്. “ആകയാൽ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ ആണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്: പഴയത് കടന്നുപോയി, എല്ലാം പുതിയതായിത്തീർന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment