Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

ബൈബിളിലെ നോഹ ആരായിരുന്നു?

നോഹ ആദാമിൽ നിന്നുള്ള പത്താമത്തെയാളും (ഉൽപത്തി 5) സേത്തിന്റെ ദൈവിക പരമ്പരയുടെ ഭാഗവുമാണ് (ഉല്പത്തി 4:26). അവൻ ലാമെക്കിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു (ഉൽപത്തി 5:28,29). അവന്റെ പിതാവ് തന്റെ മകനെ നോഹയെന്നു വിളിച്ചു, അതിനർത്ഥം “വിശ്രമിക്കുക” എന്നാണ്, “അവൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കും” (ഉല്പത്തി 5:28-29).

നോഹ നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ

ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ “യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൃപ കണ്ടെത്തി” (ഉല്പത്തി 6:8) അവൻ ദൈവഹിതത്തിന് ചേർച്ചയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതിനാൽ. “നോഹ നീതിമാനും അവന്റെ തലമുറകളിൽ തികഞ്ഞവനുമായിരുന്നു. അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു” (ഉൽപത്തി 6:9). അവന്റെ ജീവിതം തന്റെ ഭക്തനായ പൂർവ്വികനായ ഹാനോക്കിന്റെയും (ഉല്പത്തി 5:22, 24) ഹാനോക്കിന്റെ ദീർഘായുസ്സുള്ള പിതാവായ മെത്തൂസേലയുടെയും പോലെയായിരുന്നു. നോഹയുടെ ജനനത്തിന് 69 വർഷം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഹാനോക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് രൂപാന്തിരം പ്രാപിച്ചു എടുക്കപെട്ടതു. ശേം, ഹാം, യാഫെത്ത് എന്നിവരെ ജനിപ്പിച്ചപ്പോൾ നോഹയ്ക്ക് 500 വയസ്സായിരുന്നു (ഉൽപത്തി 5:32).

ജലപ്രളയത്തിന് മുമ്പുള്ളവരുടെ ദുഷ്ടത

തികച്ചും തിന്മയുള്ള ഒരു തലമുറയിലാണ് നോഹ ജീവിച്ചിരുന്നത് (ഉല്പത്തി 6:1-8). “ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രേ എന്നും യഹോവ കണ്ടു” (ഉൽപത്തി 6:5). അതിനാൽ, “മനുഷ്യരാശിയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കാൻ കർത്താവ് പദ്ധതിയിട്ടു … അവരോടൊപ്പം ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും …” (ഉല്പത്തി 6:7). വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉന്മൂലനം ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു. കർത്താവ് തന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ, 120 വർഷത്തെ പരീഷാർത്ഥമായ കാലയളവിലേക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ നോഹയെ അയച്ചു (ഉല്പത്തി 6:3).

പെട്ടകം

പെട്ടകം നിർമ്മിക്കാൻ ദൈവം നോഹയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി (ഉല്പത്തി 6:22). അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചത് വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ, നോഹ ഒരു “നീതിയുടെ ദൂതൻ” ആയിരുന്നു (2 പത്രോസ് 2:5), അവൻ തന്റെ നീതിയുള്ള പ്രവൃത്തികളാൽ “ലോകത്തെ കുറ്റംവിധിച്ചു” (എബ്രായർ 11:7). നോഹയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ 600-ാം വർഷത്തിൽ ആഴിയുടെ ഉറവുകൾ ഒക്കെയും പിളർന്നു; 40 ദിവസം തുടരുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 7:11) എന്ന് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എട്ട് പേർ മാത്രമാണ് പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് (നോഹയും അവന്റെ ഭാര്യയും അവരുടെ മൂന്ന് ആൺമക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും – 1 പത്രോസ് 3:18-20).

വെള്ളപ്പൊക്കം

വിശ്വാസജീവിതത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നോഹ. എബ്രായർ 11:7 പറയുന്നു, “വിശ്വാസത്താൽ നോഹ അതുവരെ കാണാത്തവയെക്കുറിച്ചു അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു ഭയഭക്തി പൂണ്ടു തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷക്കായിട്ടു ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു; അതിനാൽ അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ചു വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിക്കു അവകാശിയായിത്തീർന്നു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷം, നോഹ യഹോവെക്കു ഒരു യാഗപീഠം പണിതു, ശുദ്ധിയുള്ള സകല മൃഗങ്ങളിലും ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാപറവകളിലും ചിലതു എടുത്തു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗം അർപ്പിച്ചു.(ഉല്പത്തി 8:20) സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നന്ദിയുടെ പ്രകടനമായി മാത്രമല്ല, രക്ഷകനിലുള്ള തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുതിയ പ്രതിജ്ഞയായും. നോഹയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷ, അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് കരുണയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും പ്രവൃത്തിയാണ്. കാരണം, അന്തിമവിധിയിൽ ദൈവം അവരെയും നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും.

നോഹയുടെ പുത്രന്മാർ

നോഹ ഒരു കർഷകനായിരുന്നുവെന്നും അവൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുവെന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു. പിന്നെ, അവൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു ലഹരിപിടിച്ചു, സ്വന്തം കൂടാരത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു. ഹാം (കനാന്റെ പിതാവ്) തന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പിതാവിന്റെ നഗ്നത കണ്ട് പുറത്തുള്ള രണ്ട് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഷേമും യാഫെത്തും ബഹുമാനാർത്ഥം ഒരു വസ്ത്രമെടുത്ത് പിതാവിന്റെ നഗ്നത മറച്ചു. ശേമിനെയും യാഫെത്തിനെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നോഹ അനുഗ്രഹിച്ചു. കൂടാതെ, തന്റെ മക്കളുടെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവരുടെ ഭാവി വിധി അവൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. കനാൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ദാസനാകുമെന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു (ഉല്പത്തി 9:20-27).

നോഹ പുതിയ നിയമത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു

നോഹയുടെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും കഥ അവസാനം ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി യേശു ഉപയോഗിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “നോഹയുടെ കാലംപോലെ തന്നേ മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും ആകും ജലപ്രളയത്തിന്നു മുമ്പുള്ള കാലത്തു നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കയറിയനാൾവരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന്നു കൊടുത്തും പോന്നു; ജലപ്രളയം വന്നു എല്ലാവരെയും നീക്കിക്കളയുവോളം അവർ അറിഞ്ഞതുമില്ല; മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവും അങ്ങനെ തന്നേ ആകും.” (മത്തായി 24:37-39 ലൂക്കോസ് 17:26-27).

ദൈവം ഒടുവിൽ പാപത്തെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി നോഹയുടെ കഥ പ്രവർത്തിക്കുന്നു (2 പത്രോസ് 3:10). അതിനാൽ, രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ ദിവസം വരുന്നതിനുമുമ്പ് ദൈവത്തോട് നീതി പുലർത്തണം. അപ്പോൾ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ രണ്ടാമതൊരു അവസരം ഉണ്ടാകില്ല. നോഹയും ദാനിയേലും ഇയ്യോബും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 14).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: