ബൈബിളിലെ നാല്പത് എന്ന സംഖ്യയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നാൽപ്പത് എന്ന സംഖ്യ ബൈബിളിൽ 146 തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് പരീക്ഷണത്തിന്റെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും പരിശോധനയുടെയും സമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പഴയ നിയമത്തിൽ, പത്തു കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ മോശ 40 ദിവസം മലയിൽ ചെലവഴിച്ചതായി തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു (പുറപ്പാട് 24:18; പുറപ്പാട് 24:1-28). അക്കാലത്ത് മോശയ്ക്ക് ഭക്ഷണമില്ലായിരുന്നു (ആവ. 9:9).

ദൈവം ഇസ്രായേല്യർക്ക് അവകാശമായി വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശം അന്വേഷിക്കാൻ മോശ 40 ദിവസത്തേക്ക് ചാരന്മാരെ അയച്ചു (സംഖ്യ 13:25). ചാരന്മാർ അത് കീഴടക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പ്രതികൂലമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകി, അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവ് അവർ പ്രകടമാക്കി. ആളുകൾ അവരുടെ തെറ്റായ അവലോകനത്തെ വിശ്വസിച്ചു, മരുഭൂമിയിൽ 40 വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് വിധിച്ചു. അങ്ങനെ 40 അക്ഷരീയ ദിവസങ്ങൾ 40 അക്ഷരീയ വർഷങ്ങളുടെ പ്രവചനാത്മകമായിത്തീർന്നു – വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് അലഞ്ഞുതിരിയാൻ ചെലവഴിച്ച ഓരോ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ദിവസത്തിനും മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരു വർഷത്തെ പ്രതിവിധി “ ദേശം ഒറ്റു നോക്കിയ നാല്പതു ദിവസത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന്നൊത്തവണ്ണം, ഒരു ദിവസത്തിന്നു ഒരു സംവത്സരം വീതം, നാല്പതു സംവത്സരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ വഹിച്ചു എന്റെ അകല്ച അറിയും” (സംഖ്യ 14:34).യെഹെസ്കേൽ. 4:6, ദൈവം യെഹെസ്‌കേലിനോട് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഓരോ ദിവസവും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു,” അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സംഖ്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച തത്ത്വം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഖ്യാ 14:34.

നിനവേയിലെ ദുഷ്ടരായ നിവാസികൾക്ക് യോനാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “ഇനി നാല്പതു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിനെവേ നശിപ്പിക്കപ്പെടും” (യോനാ 3:4). ജനം അവന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഏലിയാവും “ഭക്ഷണം പാനം ചെയ്തു, ആ ആഹാരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നാല്പതു രാവും നാല്പതു പകലും ദൈവത്തിന്റെ പർവതമായ ഹോറേബിലേക്ക് പോയി” (1 രാജാക്കന്മാർ 19: 8) ഇസ്രായേല്യർ 40 വർഷം ചെലവഴിച്ച മരുഭൂമിയിലൂടെ ദൈവവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പോയി.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ ഉപവാസത്തിന്റെ 40 ദിവസങ്ങളിലും സാത്താന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ തുടർന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു (ലൂക്കാ 4:1,2); ലൂക്കോസ് 4: 3-13-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളുടെ പാരമ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. “നാല്പതു രാവും നാല്പതു പകലും ഉപവസിച്ചപ്പോൾ അവന് വിശന്നു” (മത്തായി 4:22). എന്നാൽ പിതാവിന് സ്തോത്രം, യേശു പിശാചിന്റെ മേൽ വിജയം നേടി (യോഹന്നാൻ 14:30).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.