ബൈബിളിലെ തിഹിക്കോസ് ആരാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


തിഹിക്കൊസ്.

സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയിലും ആദിമ സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും പൗലോസിനൊപ്പം വിശ്വസ്തനായ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു തിഹിക്കൊസ്. പൗലോസ് എഴുതി: “പ്രിയസഹോദരനും വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനും കർത്താവിൽ സഹഭൃത്യനുമായ തിഹിക്കൊസ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വാർത്തകളും നിങ്ങളോട് പറയും” (കൊലോസ്യർ 4:7).

മാസിഡോണിയയിൽ നിന്ന് ജറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ഒരു ഘട്ടം  അദ്ദേഹം ട്രോഫിമസിനൊപ്പം, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ അനുഗമിച്ചു. ടൈറ്റസിനുള്ള ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് അവനെ തന്റെ സഹായികളിൽ ഒരാളായി പരാമർശിക്കുന്നു,  ” ഞാൻ അർത്തെമാസിനെയോ തിഹിക്കൊസിനെയോ അങ്ങോട്ടു അയക്കുമ്പോൾ നിക്കൊപ്പൊലിസിൽ വന്നു എന്നോടു ചേരുവാൻ ശ്രമിക്ക. അവിടെ ഞാൻ ശീതകാലം കഴിപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു” (തീത്തോസ് 3: 12).

തിഹിക്കൊസ് ഏഷ്യയിലെ പ്രവിശ്യയിൽ പെട്ടവനായിരുന്നു:(ബെരോവയിലെ പുറൊസിന്റെ മകൻ സോപത്രൊസും തെസ്സലോനിക്ക്യരായ അരിസ്തർഹൊസും സെക്കുന്തൊസും ദെർബ്ബെക്കാരനായ ഗായൊസും തിമൊഥെയൊസും ആസ്യക്കാരായ തുഹിക്കൊസും ത്രൊഫിമൊസും ആസ്യവരെ അവനോടു കൂടെ പോയി”  (പ്രവൃത്തികൾ 20:4). അവൻ ഒരു എഫെസ്യക്കാരനായിരിക്കാം.

തന്റെ രണ്ടാമത്തെ തടവിൽ, പൗലോസ് വീണ്ടും തിഹിക്കൊസിനെ എഫെസൊസിലേക്ക് അയച്ചു: “തിഹിക്കൊസിനെ ഞാൻ എഫെസോസിലേക്കു അയച്ചിരിക്കുന്നു” (2 തിമോത്തി 4:12). പൗലോസ് കൊലോസ്യർക്കുള്ള ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവനും തിമോത്തിയും റോമിൽ അപ്പോസ്തലനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു (അദ്ധ്യായം 1:1; 4:7). അപ്പോസ്തലന്റെ ലേഖനം റോമിൽ നിന്ന് എഫേസ്യരിലേക്ക് എത്തിച്ച ദൂതനായിരുന്നു തിഹിക്കോസ്  (എഫേസ്യർ 6:21, 22).

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ശുശ്രൂഷയിൽ തിഹിക്കോസിനെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുകയും ജീവിതാവസാനം വരെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ നൽകുകയും ചെയ്തതായി തോന്നുന്നു. അവർക്കിടയിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം വ്യക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു, പൗലോസിന്റെ അവസാന നാളുകളിലുടനീളം തിഹിക്കോസ് ഒരു നല്ല സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു.

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team.

Leave a Comment