ബൈബിളിലെ ഡെബോറ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിലെ ഡെബോറ കനാന്യരുടെ അടിച്ചമർത്തലിന്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു സ്ത്രീ ജഡ്ജിയും പ്രവാചകയുമായിരുന്നു. അവൾ ലാപിഡോത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു (ന്യായാധിപന്മാർ 4:4). അവളുടെ പേരിന്റെ അർത്ഥം “തേനീച്ച” എന്നാണ്. അവൾ ഒരുപക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സിവിൽ അധികാരത്താൽ ഒരു രാജകുമാരിയായിട്ടല്ല, പിന്നയോ  അനീതികളും തിന്മകളും തിരുത്തുന്ന ഒരു പ്രവാചകിയായി വിധിച്ചു. റാമയ്ക്കും ബെഥേലിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നു കേസുകൾ കേൾക്കാനുള്ള അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം (1 സാമു. 1:1). റേച്ചലിന്റെ പോറ്റമ്മ  ഡെബോറയെ അടക്കം ചെയ്‌ത പ്രസിദ്ധമായ “വിലാപവൃക്ഷത്തിന്റെ” സമീപത്തായിരുന്നു ഇത് എന്ന് തോന്നുന്നു (ഉൽപ. 35:8).

കനാന്യർ 20 വർഷം ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചു (ന്യായാധിപന്മാർ 4:2-3). കനാന്യ രാജാവ് ജാബിനും അവന്റെ സൈന്യാധിപൻ സീസെരയും ആയിരുന്നു. ഇരുമ്പിന്റെ 900 രഥങ്ങൾ (അധ്യായം 4:3) അടങ്ങിയതായിരുന്നു അവരുടെ ദൗത്യസംഘം. അത്തരമൊരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ശത്രുവിനെതിരെ, പാപപൂർണമായ മത്സരത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ഇസ്രായേല്യർക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, താമസിയാതെ അവർ പരാജയപ്പെടുകയും  കപ്പം കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയും ചെയ്തു.

ഇസ്രായേല്യരോട് സീസെര വളരെ പരുഷമായി പെരുമാറി, അവർ വിടുതലിനായി ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ദു:ഖകരമായ അവസ്ഥയെ ഡെബോറ വിവരിച്ചു, “പ്രധാന പാത  ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, യാത്രക്കാർ ഇടവഴികളിലേക്ക് മാറി. ഇസ്രായേലിൽ ഗ്രാമവാസികൾ ഇല്ലാതായി; അവർ പൂർണമായും  ഇല്ലാതായി” (ന്യായാധിപന്മാർ 5:6-7).

അതിനാൽ, നഫ്താലിയിൽ നിന്നുള്ള ബാരാക്ക് എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സീസെരയ്‌ക്കെതിരെ ധിക്കരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് ദെബോറയോട് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോൾ ബാരാക്ക് പറഞ്ഞു, “ദെബോറ എന്നോടൊപ്പം പോയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോകൂ” (ന്യായാധിപന്മാർ 4:8). ദെബോറ പറഞ്ഞു: ഞാൻ തീർച്ചയായും നിന്നോടുകൂടെ പോരും; എങ്കിലും നീ പോകുന്ന യാത്രയിൽ നിനക്കു മഹത്വം ഉണ്ടാകയില്ല, യഹോവ സീസെരയെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ വിൽക്കും” (ന്യായാധിപന്മാർ 4:9). സൈനിക പര്യവേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദെബോറ സമ്മതിച്ചു, എന്നാൽ ആ വിജയം ബാരാക്കിന്റെ മഹത്വത്തിനല്ല, ഒരു സ്ത്രീയുടെ മഹത്വത്തിനായിരിക്കുമെന്ന് അവൾ പ്രവചിച്ചു. അവൾ പരാമർശിച്ചത് അവളെ കുറിച്ചല്ല പിന്നെയോ ജെയേലിനെയാണ് (Vs. 18-21).

യഹോവ യിസ്രായേൽമക്കൾക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നൽകി, സീസെര ഓടിപ്പോയി കേന്യരുടെ ഒരു പാളയത്തിൽ എത്തി. കേന്യനായ ഹേബർ ഒരുപക്ഷേ അകലെയായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ ഭാര്യ യായേൽ സൈന്യാധിപനെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് കൂടാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ ഉറങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അവൾ കൂടാരത്തിന്റെ കുറ്റി അവന്റെ തലയിൽ ഇടിച്ച് അവനെ കൊന്നു (വാക്യം 21). അങ്ങനെ, സീസെര ഒരു സ്ത്രീയാൽ മരിച്ചു എന്നതിൽ ഡെബോറയുടെ പ്രവചനം നിവൃത്തിയേറി.

ന്യായാധിപന്മാർ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ, ആ ദേശീയ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ ഡെബോറയുടെയും ബരാക്കിന്റെയും പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. വിജയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് ഈ ഗാനം ആരംഭിക്കുന്നത് (Vs. 2-5), തുടർന്ന് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണവും (Vs. 6-8). ഇതിനെത്തുടർന്ന് യുദ്ധത്തിന്റെ വിവരണവും (വാക്യങ്ങൾ. 18-22) യായേലിന്റെ കൈയിൽ സിസെരയുടെ മരണവും (വാക്യങ്ങൾ. 24-27).

അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “അങ്ങനെ ദേശത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് വിശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു” (വാക്യം 31). ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്തശേഷം ഇസ്രായേല്യർ സമാധാനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. ഇതേ സന്ദേശം ഇന്നും നമുക്കും ബാധകമാണ്. “പിശാചിനെ ചെറുക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകും” (യാക്കോബ് 4:7) എന്ന് ബൈബിൾ വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ മഹത്തായ നാമത്തിൽ പിശാചിന്റെ അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ പോരാടുകയും അവനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും (ലൂക്കാ 10:19).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments