ബൈബിളിലെ കാര്യവിചാരകത്വം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾപരമായ കാര്യവിചാരകത്വം

ആളുകൾ നല്ലൊരു കാര്യസ്ഥനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അവർ സാധാരണയായി ധനകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ദശാംശവും വഴിപാടുകളും നൽകുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുമെന്നും ചിന്തിക്കുന്നു. അത് ശരിയാണ്, എന്നാൽ ഈ വാക്കിന് അതിനേക്കാളേറെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന സമയം, കഴിവുകൾ, സമ്പത്ത്, എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് കാര്യവിചാരകത്വം. ഈ വസ്‌തുതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസ്‌തനായി നിലനിർത്തുകയും അവനുള്ളതെല്ലാം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ അവനെ പ്രാപ്‌തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബൈബിൾ കാര്യവിചാരകത്വത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു, “ഭൂമിയും അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയും ലോകവും അതിൽ വസിക്കുന്നവരും കർത്താവിന്റേതാണ്” (സങ്കീർത്തനം 24:1). സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം, ഭൂമിയിലും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും അതിലെ എല്ലാ നിവാസികൾക്കും അവനു അവകാശമുണ്ട്. കാര്യവിചാരകത്വം ദൈവത്തെ ഉടമയായും മനുഷ്യനെ നിർവ്വാഹകനായും കാണിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 17:25). “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ ഓർക്കണം, എന്തെന്നാൽ, അവൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് സത്യംചെയ്ത തന്റെ ഉടമ്പടി ഇന്നത്തെപ്പോലെ സ്ഥാപിക്കാൻ നിനക്കു സമ്പത്ത് നേടാനുള്ള ശക്തി തരുന്നത് അവനാണ്” (ആവർത്തനം 8:18).

കേവലം ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൽ കാര്യവിചാരകത്വത്തെക്കുറിച്ച് സി.എസ്. ലൂയിസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: “നിങ്ങളുടെ ഓരോ ബുദ്ധിശക്തിയും, നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ ഓരോ നിമിഷവും ചലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ അവന്റെ സേവനത്തിനായി മാത്രം നീക്കിവച്ചെങ്കിൽ, ഒരർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ സ്വന്തമല്ലാത്ത ഒന്നും അവനു നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം അവന്റെ സ്വന്തമാണ്.

താലന്തുകളുടെ ഉപമയിൽ, കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച തത്ത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും, കർത്താവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മനുഷ്യർക്കല്ല, കർത്താവിന് എന്നപോലെ ഹൃദയപൂർവ്വം ചെയ്യുക. എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നു” (കൊലോസ്യർ 3:23, 24). അതുകൊണ്ട്, കാര്യവിചാരകത്വത്തിൽ ദൈവത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ സേവനവും ഉൾപ്പെടുന്നു “ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരാണ്; നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വയലും ദൈവത്തിന്റെ കെട്ടിടവുമാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 3:9).

ചുരുക്കത്തിൽ, കാര്യവിചാരകത്വം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നടത്തിപ്പിൽ നമ്മുടെ പ്രായോഗികമായ അനുസരണത്തെ കാണിക്കുന്നു. അത് ദൈവത്തിനും അവന്റെ സേവനത്തിനുമായി ഒരാളുടെ സ്വത്തും തന്നെ തന്നേയും സമർപ്പിക്കലാണ്. നല്ല കാര്യാവിചാരകത്വത്തിന് കർത്താവ് ഒരു പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: “ഞാൻ ഇത് മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട്” (1 കൊരിന്ത്യർ 9:17).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment