ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പേര് ഏതാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പേര് യെശയ്യാവ് 8:1 8:3-ൽ കാണപ്പെടുന്ന മഹേർഷലാൽഹഷ്ബാസ് എന്നാണ്. യെശയ്യാവിൽ നിന്നും ‘പ്രവാചകി’യിൽനിന്നും ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ പേരാണിത്.

“കൂടാതെ, കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, “നീ ഒരു വലിയ പലക എടുത്തു, സാമാന്യഅക്ഷരത്തിൽ: മഹേർ-ശാലാൽ ഹാശ്-ബസ് എന്നു എഴുതുക. ഞാൻ ഊരിയാപുരോഹിതനെയും യെബെരെഖ്യാവിൻ മകനായ സഖര്യാവെയും എനിക്കു വിശ്വസ്തസാക്ഷികളാക്കി വെക്കും. ഞാൻ പ്രവാചകിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു; അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. യഹോവ എന്നോടു: അവന്നു മഹേർ-ശാലാൽ ഹാശ്-ബസ് എന്നു പേർ വിളിക്ക; ഈ കുട്ടിക്കു അപ്പാ, അമ്മേ എന്നു വിളിപ്പാൻ പ്രായമാകുംമുമ്പെ ദമ്മേശെക്കിലെ ധനവും ശമര്യയിലെ കൊള്ളയും അശ്ശൂർ രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു എടുത്തുകൊണ്ടു പോകും.” (യെശയ്യാവ് 8:1- 4).

പേരിന്റെ അർത്ഥം

യെശയ്യാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായിരുന്നു മഹേർ-ശാലാൽ-ഹാഷ്-ബാസ്, അതിന്റെ അർത്ഥം “കൊള്ളയടിക്കുക”, ഇരയെ വേഗത്തിലാക്കുക” എന്നാണ്. യെശയ്യാവ് 7:17-25-ൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന അസീറിയൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ ആസന്നതയെ സൂചിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഈ പേര്. ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പേര്, ന്യായവിധി ഉടൻ ആസന്നമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിരസിക്കുന്നവരുടെമേൽ ഈ വിധി വരും. മഹെർഷലാൽഹഷ്ബാസിന്റെ ജനനത്തിന് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ്, ഈ പേര് ജറുസലേം നിവാസികൾക്ക് അതിന്റെ സന്ദേശം നൽകി. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പശ്ചാത്തപിക്കാനും ധാരാളം അവസരം നൽകാനായിരുന്നു ഇത്.

യെശയ്യാവിന്റെ ആദ്യ പുത്രനായ ഷിയർ-ജാഷൂബിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം “[ഒരു] ശേഷിപ്പ് [തിരിച്ചുവരും]” എന്നാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് ആളുകൾക്ക് അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിരിച്ചുവരുന്നവർ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇത് ശരിയായ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. ”ജീവങ്കലേക്കു പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവുമുള്ളതു; അതു കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്രേ.” (മത്തായി 7:14).

ദൈവജനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിരസിച്ചെങ്കിലും ദൈവം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. “യെശയ്യാവ്” എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “യഹോവ രക്ഷിക്കും” എന്നാണ്. ഈ രക്ഷയുടെ സന്ദേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ, യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയം. “ഇതാ, ദൈവം എന്റെ രക്ഷയാണ്; യഹോവയായ യാഹ് എന്റെ ബലവും എന്റെ ഗീതവും ആയിരിക്കകൊണ്ടും അവൻ എന്റെ രക്ഷയായ്തീർന്നിരിക്കുന്നു. (യെശയ്യാവു 12:2).

യെശയ്യാവ്, ഷീർജാശുബ്, മഹെർഷലാൽഹഷ്ബാസ് എന്നിവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം

യെശയ്യാവും അവന്റെ പുത്രന്മാരും യഹൂദയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളായിരിക്കാൻ ദൈവത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. (യെശയ്യാവ് 8:18). അവരിലൂടെ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് സുപ്രധാനമായ ഒരു സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓരോ പേരുകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് (യെശയ്യാവ്). മടങ്ങിവരുന്നവരെ അവൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നത് രണ്ടാമത്തേത് (ഷിർജാശുബ്). അവസാനമായി, വരാനിരിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് (മഹർഷലാൽഹഷ്ബാസ്). എന്ന പേരിലൂടെ ആയിരുന്നു.

യെശയ്യാവിന്റെ ആദ്യ പുത്രന്റെ കാലത്ത് ദൈവം യഹൂദയുടെ പൂർണമായ അന്ത്യം വരുത്തുകയില്ല. പശ്ചാത്താപം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലർ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനാലാണിത്. എന്നിരുന്നാലും, മഹർഷലാൽഹഷ്ബാസ് ജനിച്ചപ്പോഴേക്കും സമയം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചിരുന്നു.

തന്റെ ജനത്തെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ ഉപകരണമായി ദൈവം യെശയ്യാവിന്റെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അത് എപ്പോഴും രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. ഇതാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ അർത്ഥം. “അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, നീ അവന് യേശു എന്നു പേരിടണം; അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കും.” (മത്തായി 1:21).

ഇന്നത്തെ ദൈവജനത്തിനുള്ള സന്ദേശം

ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്ന പലരും ഇന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് യേശുവിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള വരവിന്റെ അടയാളമാണ് (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3, 2 തിമോത്തി 3). യെശയ്യാവിന്റെ കാലത്തെ ദൈവജനം പോലെ, ഇന്ന് ദൈവജനത്തിന് ഈ സന്ദേശം ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമതായി, യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:9). അപ്പോൾ, അവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് ജനപ്രിയമല്ലെങ്കിലും (പ്രവൃത്തികൾ 2:38-40). അവസാനമായി, ഉടൻ വരാനിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കാണാൻ അവർ തയ്യാറായി ജീവിക്കണം (1 പത്രോസ് 4:7).

ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പേരാണിത് എന്നത് ഇതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി ശ്രദ്ധ നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. യെശയ്യാവിന്റെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും സന്ദേശത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും.

“വരുവിൻ, നമുക്കു തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമംപോലെ വെളുക്കും; രക്താംബരംപോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞിപോലെ ആയിത്തീരും.” (യെശയ്യാവ് 1:18).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments