ബൈബിളിലെ എലീയേസെർ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


എലീയേസെർ മോശയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനായിരുന്നു, അവന്റെ ആദ്യത്തെ മകന് ഗെർഷോം എന്ന് പേരിട്ടു. മിദ്യാനിലെ കേന്യൻ പുരോഹിതനായ ജെത്രോയുടെ ഏഴു പുത്രിമാരിൽ ഒരാളായ സിപ്പോറയെ (പുറപ്പാട് 2:11-21) മോശ വിവാഹം കഴിച്ചു (ന്യായാധിപന്മാർ 4:11). മോശ മിദ്യാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച കാലത്ത് മോശയ്ക്കും സിപ്പോറയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കൾ ജനിച്ചു.

എലിയേസർ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “എന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവം (എലോഹേയ് അവി) എന്റെ സഹായിയായിരുന്നു (ബിസെറി), ഫറവോന്റെ വാളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്” (പുറപ്പാട് 14:4). ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തോടുള്ള മോശയുടെ നന്ദി ഈ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി. നേരെമറിച്ച്, മോശെ തന്റെ ആദ്യ പുത്രനായ ഗേർശോംമിനു നൽകിയ പേരിന്റെ അർത്ഥം “നാടുകടത്തൽ” എന്നാണ് (അദ്ധ്യായം 2:22), ഇത് മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് സ്വാഭാവികമായ ദുഃഖത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു.

ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേല്യരെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചപ്പോൾ, മോശ മരുഭൂമി വിട്ട് ഭാര്യയോടും രണ്ട് ആൺമക്കളോടും ഒപ്പം ഈജിപ്തിലേക്ക് മടങ്ങി (പുറ. 4:20). അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഗർഷോം എന്ന മൂത്തവൻ പരിച്ഛേദന ചെയ്യപ്പെട്ടു (ഉൽപ. 17:10-14). എന്നാൽ ഇളയമകനായ എലീസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ ചടങ്ങ് മാതാപിതാക്കൾ അവഗണിച്ചു. പരിച്ഛേദനയുടെ ആവശ്യകതയിൽ വിശ്വസിക്കാതെ, തക്കസമയത്ത് എലീയേസറിനെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യാനുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ സിപ്പോറ എതിർത്തു.

വഴിയിൽ, കർത്താവ് തന്റെ ദൂതനെ അയച്ചു, അവൻ മോശെയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അവനെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നപോലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ. പരിച്ഛേദന കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മോശെക്ക് ഒഴികഴിവ് നൽകിയില്ലെന്ന് ദൈവം മോശയ്ക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തു, “പാളയത്തിൽ വെച്ച്, വഴിയിൽ വെച്ച്, കർത്താവ് അവനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു” (പുറപ്പാട് 4:24). തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സിപ്പോറ സ്വയം പരിച്ഛേദന ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി (പുറപ്പാട് 4:25) തന്റെ ഭർത്താവിനെ രക്ഷിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റാൻ മോശയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.

1 ദിനവൃത്താന്തം 23:17, എലീയേസെരിന്നു ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, രെഹബ്യാവ്, സോളമന്റെ കാലത്ത് അവന്റെ സന്തതികൾ അനേകമായിത്തീർന്നു, “എലീയേസറിന്റെ സന്തതികളിൽ, രെഹബ്യാവു ഒന്നാമനായിരുന്നു. എലീയേസറിന് വേറെ പുത്രന്മാർ ഇല്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ രെഹബ്യാവിന്റെ പുത്രന്മാർ വളരെ അധികം ആയിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment