ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ പ്രവാചക ആരാണ്?

BibleAsk Malayalam

ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ പ്രവാചകയായിരുന്നു മിറിയം. അവൾ അമ്രാമിന്റെയും യോഖേവിന്റെയും മകളും മോശെയുടെയും അഹരോന്റെയും സഹോദരിയും ആയിരുന്നു. താൽമൂദ് [ഇസ്രായേലിലെ ഏഴ് പ്രധാന സ്ത്രീ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളായി അവളെ വിളിക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീകളിൽ ചിലർ: ദെബോറ (ന്യായാധിപന്മാർ 4:4), ഹുൽദാ (2 രാജാക്കന്മാർ 22:14), പേരില്ലാത്ത സ്ത്രീ (യെശയ്യാവ് 8:3), അന്ന (ലൂക്കോസ് 2:36).

ശൈശവാവസ്ഥയിൽ മോശയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മിറിയം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു (പുറപ്പാട് 2:4-8). പിന്നീട്, അടിമത്തത്തിന്റെ വർഷങ്ങളിൽ, അവളുടെ ദൗത്യം പ്രത്യാശയുടെയും വിടുതലിന്റെയും സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നതായിരുന്നു. ഇസ്രായേല്യർ കാത്തിരുന്ന് മടുത്തപ്പോൾ അവൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്‌തിരിക്കാം.

പുറപ്പാടിലും അവൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ചെങ്കടലിൽ വെച്ച് ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇസ്രായേല്യരെ വിടുവിച്ച ശേഷം, മിറിയം തപ്പു തന്റെ കൈയിൽ എടുത്തു; എല്ലാ സ്ത്രീകളും തപ്പുകളോടും നൃത്തങ്ങളോടും കൂടി കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതലിനായി അവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ പിന്നാലെ പുറപ്പെട്ടു (പുറപ്പാട് 15:20,21). പാട്ടിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവൾ ദൈവത്താൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് അവൾക്ക് 90 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കാം (പുറപ്പാട് 7:7).

മിറിയം തന്റെ സഹോദരന്മാരായ മോശെക്കും അഹരോനുമൊപ്പം ജോലി ചെയ്‌തതായി പ്രവാചകനായ മീഖാ എഴുതുന്നു: “ഞാൻ നിന്നെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു, അടിമവീട്ടിൽനിന്നു നിന്നെ വീണ്ടെടുത്തു, മോശെയെയും അഹരോനെയും മിര്യാമിനെയും നിന്റെ മുമ്പിൽ അയച്ചു” (മീഖാ 6:4). ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് പ്രത്യേക യോഗ്യതയുള്ളതും പ്രചോദിതവുമായ നേതൃത്വം നൽകി (സങ്കീ. 77:20; ഹോശേയ 12:13).

അവൾ പ്രവചനവരം (സംഖ്യ. 12:2) തന്റെ പക്കലുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം അവകാശപ്പെട്ടു, ദൈവം അവളിലൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവളുടെ ദൗത്യം മോശയുടെ ചുമതലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവന് കീഴിലുള്ളവളായിരുന്നു, എന്നാൽ മോശെയുടെ കീഴിലുള്ള അഹരോനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

മിര്യാമിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു: “അനന്തരം യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സർവ്വസഭയും ഒന്നാം മാസം സീൻമരുഭൂമിയിൽ എത്തി, ജനം കാദേശിൽ പാർത്തു; അവിടെവെച്ചു മിര്യാം മരിച്ചു; അവിടെ അവളെ അടക്കം ചെയ്തു” (സംഖ്യ 20:1). എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പിന്തുടരേണ്ട സേവനത്തിന്റെയും ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെയും നല്ല മാതൃക മിറിയം അവശേഷിപ്പിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: