ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ പ്രവചന സംഭവം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ പ്രവചന സംഭവം വെളിപാട് 20-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മരണമായിരിക്കും. മഹത്തായ ന്യായവിധിയുടെ അവസാന ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. സാത്താൻ ആയിരം വർഷമായി ഭൂമിയിൽ ഏകനായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതേസമയം അവന്റെ പക്ഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തവരെല്ലാം ഇതിനകം കൊല്ലപ്പെട്ടു (വെളിപാട് 19:21).

ഈ സഹസ്രാബ്ദ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവജനം പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയും അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, സാത്താനെ അഴിച്ചുവിട്ടു, എല്ലാ കാലത്തും സാത്താന്റെ പക്ഷം തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ ആളുകളും അന്തിമ വിധിക്കായി ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ദൈവവും അവന്റെ ജനവും ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, അവർ ഭൂമിയിലുള്ളവരെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം വിധിക്കും. (1 കൊരിന്ത്യർ 6:2). മരണവും നരകവും അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാത്തവർ. തീപ്പൊയ്കയിൽ എറിയപ്പെട്ടവർ തീയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു (സങ്കീർത്തനം 37:20). “മരണവും നരകവും തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു. ഇത് രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ്. ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേർ എഴുതപ്പെടാത്തവരെ തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും” (വെളിപാട് 20:14-15).

വെളിപാടിലെ അവസാനത്തെ പ്രവചന സംഭവത്തിന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ എടുത്തുകളയുകയോ ചെയ്യുന്നവരോട്,“ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം കേൾക്കുന്ന ഏവനോടും ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ: അതിനോടു ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ബാധകളെ ദൈവം അവന്നു വരുത്തും. ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലെ വചനത്തിൽ നിന്നു ആരെങ്കിലും വല്ലതും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിലും വിശുദ്ധനഗരത്തിലും അവന്നുള്ള അംശം ദൈവം നീക്കിക്കളയും.” (വെളിപാട് 22: 18-19).

ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശം വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിലും, ആരും നശിക്കണമെന്നത് ദൈവഹിതമല്ല (2 പത്രോസ് 3:9), എന്നാൽ എല്ലാവരും അനുതപിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:32, 33:11). വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ആവശ്യവും ആത്യന്തികമായി നല്ലതുമാണ്, കാരണം ഇത് പാപവും കഷ്ടപ്പാടും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ഭാഗമാണ്. സമാധാനത്തിലും സ്‌നേഹത്തിലും യോജിപ്പിലും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നിത്യതയിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അതാണ്. ദൈവകൃപയാൽ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെടാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം.

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ; ആമേൻ (വെളിപാട് 22:21).

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments