ബൈബിളനുസരിച്ച് നിലവിലുള്ള പ്രവചന അതിരടയാളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനോട് അടുക്കുകയാണെന്ന് മുൻകാല പ്രവചനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അന്ത്യത്തിന്റെ സാമീപ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവചനപരമായ അതിരടയാളങ്ങൾ യേശു നമുക്ക് നൽകി:

  1. യുദ്ധങ്ങളും കലഹങ്ങളും – “നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും കലഹങ്ങളെയും കുറിച്ചു കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകരുതു; അതു ആദ്യം സംഭവിക്കേണ്ടതു തന്നേ” (ലൂക്കാ 21:9).
  2. രാഷ്ട്രീയ അശാന്തി – “ഭൂമിയിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പരിഭ്രമം, ആശയക്കുഴപ്പം എന്നിവ ഉണ്ടാകും … ഭൂമിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തും” (ലൂക്കാ 21:25, 26).
  3. അറിവിന്റെ വർദ്ധനവ് – “അന്ത്യകാലം … അറിവ് വർദ്ധിക്കും” (ദാനിയേൽ 12:4). വിവരയുഗത്തിന്റെ ഉദയം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
  4. പരിഹാസികളും സന്ദേഹവാദികളും – “അവസാന നാളുകളിൽ പരിഹാസികൾ വരും” (2 പത്രോസ് 3:3). “അവർ ശരിയായ ഉപദേശം സഹിക്കില്ല. … അവർ സത്യത്തിൽനിന്നു ചെവി തിരിക്കും, കെട്ടുകഥകളിലേക്കു തിരിയും” (2 തിമോത്തി 4:3, 4). സൃഷ്ടി, വെള്ളപ്പൊക്കം, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം, രണ്ടാം വരവ്, മറ്റ് നിരവധി ബൈബിൾ സത്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ലളിതമായ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മതനേതാക്കൾ പോലും നിഷേധിക്കുന്നു. പൊതു അദ്ധ്യാപകർ പരിണാമവും മറ്റ് തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളും ദൈവവചനത്തിലെ വ്യക്തമായ വസ്തുതകൾക്ക് എതിരായി പഠിപ്പിക്കുന്നു.
  5. ധാർമ്മിക തകർച്ച – “അവസാന നാളുകളിൽ … മനുഷ്യർ സ്വയം സ്നേഹിക്കുന്നവരും … സ്നേഹമില്ലാത്തവരും … ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരും … നന്മയെ നിന്ദിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും … ദൈവഭക്തിയുടെ ഒരു രൂപമുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ശക്തിയെ നിഷേധിക്കുന്നു” (2 തിമോത്തി 3:1-3, 5).
  6. ഭോഗപ്രിയർ – “അവസാന നാളുകളിൽ … മനുഷ്യർ … ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭോഗപ്രിയരായിരിക്കും” (2 തിമോത്തി 3:1, 2, 4).
  7. നിയമലംഘനവും അക്രമവും – “അക്രമം പെരുകും” (മത്തായി 24:12). “ദുഷ്ടന്മാരും വഞ്ചകരും മോശമായി വളരും” (2 തിമോത്തി 3:13). “ദേശം രക്തപാതകംകൊണ്ടും നഗരം അക്രമംകൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 7:23).
  8. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ – “വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങളും ക്ഷാമങ്ങളും മഹാമാരികളും ഉണ്ടാകും … ഭൂമിയിൽ ജനതകളുടെ ദുരിതവും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകും” (ലൂക്കാ 21:11, 25). ഭൂകമ്പങ്ങളും ചുഴലിക്കാറ്റുകളും വെള്ളപ്പൊക്കവും അഭൂതപൂർവമായ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
  9. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സുവിശേഷീകരണം – “രാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകലജാതികൾക്കും സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടും; അപ്പോൾ അവസാനം വരും” (മത്തായി 24:14). ഇന്റർനെറ്റ്, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ടിവി എന്നിവയിലൂടെ സുവിശേഷം ലോകമെമ്പാടും എത്തുന്നു.

പ്രവചനത്തിന്റെ അതിരടയാളങ്ങൾ നിറവേറപ്പെടുകയും പ്രവചനത്തിന്റെ അന്ത്യ കാല സംഭവ ധ്വനി മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, നമുക്ക് പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാം, അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി നാം ഒരുങ്ങേണ്ടതിന് അവന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കാം. “അതിനാൽ നിങ്ങളും തയ്യാറായിരിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മണിക്കൂറിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരും” (മത്തായി 24:44).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment