ബെഥെസ്ദ കുളത്തിലെ അത്ഭുതം എന്തായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ഇപ്പോൾ യെരൂശലേമിൽ ചെമ്മരിയാട് ചന്തയ്ക്കരികെ ഒരു കുളം ഉണ്ട്, അതിന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ബേഥെസ്ദാ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, അതിന് അഞ്ച് മണ്ഡപങ്ങളുണ്ട്.യോഹന്നാൻ 5:2

ബെഥെസ്ദയിലെ കുളത്തിന് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. യേശുവിന്റെ കാലത്തെ ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഒരു ദൂതൻ അവിടെയുള്ള വെള്ളത്തെ ചിലപ്പോൾ കലക്കുമെന്നും ആദ്യം വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏത് രോഗത്തിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്നും ആയിരുന്നു.(യോഹന്നാൻ 5:3-4). ഇത് ഒരു ഐതിഹ്യമോ നാടോടിക്കഥയോ ആയിരിക്കാം, ആളുകൾ തങ്ങളുടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താനുള്ള നിരാശയിൽ നിന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും, ഈ കഥയിലെ രോഗശാന്തിക്ക് ഒരു മാലാഖയോ കലങ്ങിയ വെള്ളമോ ഉത്തരവാദികളല്ല.

ബെഥെസ്ദയിലെ കുളത്തിൽ സുഖം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യന് 38 വർഷമായി ഒരു രോഗമോ ബലഹീനതയോ ഉള്ള ഒരു വൈകല്യമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ രോഗശാന്തി കണ്ടെത്താൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു, ബെഥെസ്ഡയിലെ രോഗശാന്തി ജലത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ചാടാൻ ആവർത്തിച്ച് ശ്രമിച്ചു.

യേശു ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടു അവനോട് അനുകമ്പ തോന്നി. സുഖപ്പെടുത്താനും യഥാർത്ഥ ആശ്വാസം നൽകാനും തനിക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. അവൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, “നീ സുഖം പ്രാപിക്കുമോ?” (Vs. 6). മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ വേരിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. അതെ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നതിനുപകരം, ആ മനുഷ്യൻ മറുപടി പറയുന്നു, “യജമാനനേ, വെള്ളം കലങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിൽ ഇട്ടുകളയാൻ എനിക്ക് ആളില്ല; എന്നാൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങുന്നു” (യോഹന്നാൻ 5:7) .

ഈ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം, അവനെ ശരിക്കും സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത രോഗശാന്തി വെള്ളത്തിനായി അവൻ തിരയുകയായിരുന്നു. ഈ രോഗശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് തനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ശാരീരിക വ്യക്തിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും സൗഖ്യം നൽകാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യപുത്രനെയാണ് തനിക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് കാണിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു (യെശയ്യാവ് 55).

എഴുന്നേൽക്കുക, കിടക്ക എടുത്ത് നടക്കുക” (Vs. 8) എന്ന് യേശു മനുഷ്യനോട് ലളിതമായി പറയുന്നു. യേശു വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ മനുഷ്യൻ സുഖം പ്രാപിക്കുകയും യേശുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു (Vs. 9). യഥാർത്ഥ രോഗശാന്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു സുപ്രധാന പാഠമാണ്. യേശുവിന് മാത്രമേ നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയൂ. എല്ലാറ്റിലും നമ്മുടെ പരിഹാരമായി നാം ദൈവത്തെ നോക്കണം (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5-6). വിശ്വാസത്തിന്റെ പാഠം കൂടിയാണ്. യേശു മനുഷ്യനെ പൂർണനാക്കിയപ്പോൾ, യേശുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ അവൻ സുഖം പ്രാപിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വന്നു. വിശ്വാസം ദൈവത്തെയും അവന്റെ വചനത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 3:6-7). നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലങ്ങൾ കാണുന്നതിന് നാം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് ക്ഷമിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയാലും ഈ ഉറപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും (1 യോഹന്നാൻ 1:9). നമുക്ക് രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് വേണമെങ്കിൽ, അവന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും (തീത്തോസ് 1:2).

യേശു പിന്നീട് ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുകയും അവനോട് “ഇനി ഒരു മോശമായ കാര്യം നിനക്കു വരാതിരിക്കാൻ ഇനി പാപം ചെയ്യരുത്” എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു (Vs. 14). ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശാരീരികമോ ആത്മീയമോ ആയ രോഗശാന്തി സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർ തന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം പാപം തന്റെ നിയമലംഘനമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 3:4, യോഹന്നാൻ 14:15). മോശമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യനോട് സ്നേഹത്തോടെയാണ് യേശു ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. അവന്റെ രോഗശാന്തി അനുഭവിച്ചവർ നാം കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും വിശ്വാസത്താൽ അവനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു (എബ്രായർ 10:38).

ബെഥെസ്ദാ കുളത്തിലെ അത്ഭുതം ഈ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശാരീരിക സൗഖ്യം മാത്രമല്ല, പാപബാധിതനായ ആത്മാവിന്റെ രോഗശാന്തിയും ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ രോഗശാന്തി ജലം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏക മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സൗഖ്യം കണ്ടെത്താം. “… ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി എടുക്കട്ടെ” (വെളിപാട് 22:17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment