ബലി സമ്പ്രദായം അവസാനിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഴയ നിയമഭാഗമുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മിശിഹാ ബലി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. മിശിഹാ “ഒരാഴ്‌ചത്തേക്ക് അനേകരുമായി ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥിരീകരിക്കുമെന്ന് ദാനിയേൽ പ്രവചിച്ചു. ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മദ്ധ്യേ അവൻ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കിളക്കയും” (ദാനിയേൽ 9:27).

യാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വമേധയായുള്ള യാഗത്തിൽ അവയുടെ വിരുദ്ധമായ നിവൃത്തിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ തൽക്ഷണം ()അപ്പോൾ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല മേൽതൊട്ടു അടിയോളവും രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി( മത്തായി 27:51) . നമുക്ക് ഈ പ്രവചനം പരിശോധിക്കാം:

ഡാനിയൽ 9

ദാനിയേൽ 9-ലെ എഴുപത് ആഴ്ചത്തെ പ്രവചനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യവരവിന്റെ കൃത്യമായ സമയവും രക്ഷകന്റെ ജീവിതപ്രവൃത്തിയിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും നൽകുക എന്നതായിരുന്നു.

70weeks small 1

 

ദൂതൻ പറഞ്ഞു, “അതിക്രമത്തെ തടസ്ഥം ചെയ്തു പാപങ്ങളെ മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യത്തിന്നു പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു നിത്യനീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്‌വാനും തക്കവണ്ണം നിന്റെ ജനത്തിന്നും വിശുദ്ധനഗരത്തിന്നും എഴുപതു ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ” (ദാനിയേൽ 9:24 ). പ്രവചനത്തിലെ ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് (സംഖ്യ 14:34; യെഹെസ്കേൽ 4:6; )

എഴുപത് ആഴ്ചകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റിതൊണ്ണൂറ് ദിവസം(490), നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിനുള്ള ഒരു ആരംഭ അതിരായി നൽകിയിരിക്കുന്നു: “അതുകൊണ്ടു നീ അറിഞ്ഞു ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതെന്തെന്നാൽ: യെരൂശലേമിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പണിവാൻ കല്പന പുറപ്പെടുന്നതുമുതൽ അഭിഷിക്തനായോരു പ്രഭുവരെ ഏഴു ആഴ്ചവട്ടം; അറുപത്തുരണ്ടു ആഴ്ചവട്ടംകൊണ്ടു അതിനെ വീഥിയും കിടങ്ങുമായി കഷ്ടകാലങ്ങളിൽ തന്നേ വീണ്ടും പണിയും” (ഡാനിയേൽ 9:25 ). അറുപത്തി ഒമ്പത് ആഴ്ചകൾ നാനൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന്(483 ) വർഷങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജറുസലേം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പണിയാനുമുള്ള കൽപ്പന, അർത്താക്സെർക്‌സസ് ലോംഗിമാനസിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കിയത്, ബിസി 457 ലെ ശരത്കാലത്തിലാണ്. (എസ്രാ 6:14; 7:1, 9).

ഈ ആരംഭ പോയിന്റ് മുതൽ, നാനൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് വർഷം AD 27-ലെ ശരത്കാലം വരെ നീളുന്നു. പ്രവചനമനുസരിച്ച്, ഈ കാലഘട്ടം അഭിഷിക്തനായ മിശിഹായിലേക്ക് എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. AD 27-ൽ, യേശു തന്റെ സ്നാന വേളയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുകയും അധികം താമസിയാതെ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്, “കാലം തികഞ്ഞു ” (മർക്കോസ് 1:15) എന്ന സന്ദേശം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

“അവൻ പലരുമായും ഉടമ്പടി സ്ഥിരീകരിക്കും, ഒരാഴ്ച [ഏഴു വർഷം]…”(ദാനിയേൽ 9:27). രക്ഷകൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷത്തേക്ക്, സുവിശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് യഹൂദന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു; മൂന്നര വർഷം ക്രിസ്തുവിലൂടെയും പിന്നീട് അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെയും. “…ആഴ്ചയുടെ മധ്യത്തിൽ അവൻ യാഗവും വഴിപാടും നിർത്തലാക്കും” (ദാനിയേൽ 9:27). AD 31 ലെ വസന്തകാലത്ത്, യഥാർത്ഥ ബലിയായ ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മൂടുപടം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കീറി, ബലി ശുശ്രൂഷയുടെ പവിത്രതയും പ്രാധാന്യവും പോയി എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഭൗമിക യാഗവും വഴിപാടും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം വന്നിരിക്കുന്നു.

ഒരു ആഴ്ച – ഏഴ് വർഷം – AD 34-ൽ അവസാനിച്ചു, സ്റ്റീഫനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് യഹൂദന്മാർ ഒടുവിൽ സുവിശേഷം നിരസിച്ചതിന് മുദ്രവെച്ചു. പീഡനത്താൽ ചിതറിപ്പോയ ശിഷ്യന്മാർ “എല്ലായിടത്തും വചനം പ്രസംഗിച്ചു” (അപ്പ. 8:4). താമസിയാതെ, പീഡകനായ ശൗൽ മാനസാന്തരപ്പെടുകയും വിജാതീയരുടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാം വരവിന്റെ കൃത്യമായ സമയം നൽകുന്ന ഈ സമയത്തെ പ്രവചനം, യഹൂദർക്ക് അവനെ നിരസിക്കാൻ ഒരു ഒഴികഴിവും നൽകില്ല. യേശുക്രിസ്തു തീർച്ചയായും ലോകരക്ഷകനായ മിശിഹായാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മറ്റെല്ലാ മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങൾക്കും (അവയിൽ 125-ലധികം) പുറമെ മിശിഹായുടെ ആഗമനത്തിന്റെ സമയവും കർത്താവ് അവർക്ക് നൽകി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment