ബഥനിയിലെ മറിയയും മഗ്ദലന മറിയവും ഒരെ ആൾ തന്നെയായിരുന്നോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മാർത്തയുടെയും ലാസറസിന്റെയും സഹോദരിയായ മറിയയെ യേശുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തവളായി യോഹന്നാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു, സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണം മത്തായിയുടെയും മർക്കോസിന്റെയും വിവരണത്തിന് സമാന്തരമാണ്, അവർ ലൂക്കോസിനൊപ്പം അവളെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ല. സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങൾ (സമാനമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് സംഭവങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ് എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങളെ സിനോപ്റ്റിക് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്ന്‌ വിളിക്കുന്നു). ഇത് എഴുതപ്പെട്ട കാലത്ത് അവൾ ജീവിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. മൂന്ന് സിനോപ്റ്റിക് രചയിതാക്കളും, ഈ വിവരണം സുവിശേഷ രേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും, അവളുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ദയയിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം. എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയ യോഹന്നാൻ, അയാൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകില്ല.

ലൂക്കോസും (അദ്ധ്യായം 10:39, 42) യോഹന്നാനും (അധ്യായങ്ങൾ 11:1, 2, 19, 20, 28, 31, 32, 45; 12:3) ബെഥനിയിലെ ഒരു മറിയയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. മഗ്ദല കാരത്തി (ഒരുപക്ഷേ ” ഗലീലി തടാകത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള “മഗ്ദല”, എന്ന പട്ടണത്തിൽ [മത്താ. 15:39]) അറിയപ്പെടുന്ന മറിയം, യേശുവിന്റെ രണ്ടാം ഗലീലിയൻ പര്യടനത്തിൽ (ലൂക്കോസ് 8) കൂടെ പോയ സ്ത്രീകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. :1–3), കൂടാതെ യേശുവിന്റെ മരണം, ശവസംസ്‌കാരം, പുനരുത്ഥാനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (മത്താ. 27:56, 61; 28:1; മർക്കോസ് 15:40, 47; 16:1, 9 ലൂക്കോസ് 24:10; യോഹന്നാൻ 19:25; 20:1, 11, 16, 18). രണ്ടാം ഗലീലിയൻ പര്യടനത്തിന് മുമ്പ്, യേശു അവളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി (ലൂക്കാ 8:2; മർക്കോസ് 16:9).

ബഥനിയിലെ മേരി അവളുടെ അപമാനകരമായ ജീവിതശൈലിയുടെ ഫലമായി വീട് വിട്ട് മഗ്ദലയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരിക്കാം. യേശുവിന്റെ ഗലീലിയൻ ശുശ്രൂഷയുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നടന്നത് മഗ്ദല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്താണ്, യേശുവിന്റെ മഗ്ദല സന്ദർശനവേളയിൽ അവളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഭൂതബാധയിൽ നിന്ന് അവളെ വിടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാം ഗലീലിയൻ പര്യടനത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ശേഷം, പുതുതായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അവൾക്ക് ബെഥനിയിലേക്ക് മടങ്ങാനും അവളുടെ സഹോദരി മാർത്തയോടും സഹോദരൻ ലാസറിനോടും വീണ്ടും ചേരാനും കഴിയുമായിരുന്നു.

ബെഥനിയിലെ മറിയയും മഗ്ദലയിലെ മറിയവും ഒരേ വ്യക്തിയാണെന്ന് ഈ സാധ്യത തെളിയിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ ന്യായമായും സംഭവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ വിശദീകരണത്തിന് അനുസൃതമായി എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment